K?ymetli Ziyaretiler, de?erli dostlar?m,

Bili?im a??n?n etkinli?inin, gcn en nemli belirleyici unsuru oldu?u gnmzde, ileti?imin ve bilgi payla??m h?z?m?z?n art?r?lmas? ad?na byle bir siteyi ihtiya duydum.
Amac?m, bilenlerden ?renmek,bildiklerimizi peki?tirmek ve genlerle payla?makt?r.Uygulama biimlerimizin model olmas?n? sa?lamay? nemsiyor, yar?nlardan beklediklerimizi iyi izah edebilirsek genli?e klavuz olabilece?imizi d?nyorum. HAKKIMDA linkindekiZGEM???M de grece?iniz zere,Mhendislik bilgi ve birikimlerimizi, ?rendiklerimizi, ya?ad?klar?m?z?,sosyo-kltrel bak???m?z?,fikri yap?m?z?,bireysel,yerel ve lke ?karlar? a?s?ndan katma de?er sa?lamak zere bir heycan? size ta??mak istedim...

Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

DERKENAR

Bazen, adaletsizli?i e?it da??tmak bile adalettir.

Tertemiz ve drste bu milletin oylar? ile seimi alanlara ald?klar? oy, analar?n?n ak st gibi helal olsun, mazbatalar?n? gle gle kullans?nlar. Millet, bu ?ekildeki her tercihe sayg?l?, kazanan her ba?kan herkesin ba?kan?d?r....
..

Devamını oku...

Pazar gn Sarkozy ve etesinin protestosu iin Taksim de idik.
Kararlar?n?, niyetlerini yapt?kalr?n?k?namak istedik.
Tepki gstermek istedik.Sessiz kalmak istemedik.Susmak istemedik.Neyi de?i?tirir di?
Evde otururken, acaba bu i? yapacak hi mi bir?eyimiz yok, demedik.
Bu tip durumlarda sessizlik, kabullenmektir.
Kimkabullenirse kabullensin, iimizdekiFrans?zlar dahil, sessiz ve sakin duramay?z.
Sarkozy yenilecek, eninde sonunda.
..
Anayasa Mahkemesinin karar?n? bekleyip tekrar yorumlayal?m.

TEGA- Trk E?itim ve Geli?im Akademisi e?itim faaliyetlerine ba?lad?.1. E?itim program?n? ??letmelerde ?nsan Kaynaklar? Ynetimi zerine seen TEGA,35 kat?l?mc?s? ile

gerekle?tirdi?iprogram?nda Bahelievler Kltr Merkezinde idi.TEGA-?stanbul Ba?kan? Celal A?karo?lu,e?itimin geli?im iin birinci ad?m oldu?unu belirtti.Sosyal Sorumluluk kapsam?nda gerekle?tirdi?imiz bu programlar? nmzdeki dnemlerde srdreceklerini Stratejik Ynetim, Beden Dili, Tak?m Dinamikleri, ISO EN 9000 kapsam?nda Ynetim Sistemleri zerine daha biok e?itim dzenleyeceklerini ifade etti.A?karo?lu, bunun yan?nda i?letmelerin bnyesinde de gelecek taleplere gre e?itim planlad?klar?n? belirterek TEGA e?itimen havuzu ile bu taleplerikar??layacak gtedir dedi.Listemizde bulunmayan talepler iin de Bilim Kurulumuz zerinden gereken incelemeleri yaparak amac?m?z gelecek her trl talebi kar??lamak olacakt?r.Buradan, Bilim Kurulu Ba?kan?m?z Prof.Dr.Murat ES?N hocam?za da ?kranlar?m?z? sunuyoruz dedi.
A?karo?lu son olarak, heycan?m?z? eksiltmeden yrtece?imiz bu al??malarla TEGA model bir e?itim kurulu?u olarak, bundan sonra niversiteler ve sektrle birlikte gerekle?tirece?i programlarla di?er e?itim kurulu?lar? iinde marka olacakt?r dedi.

?nsan Kaynaklar? konulu e?itimilktek ?stanbul ?ube Ba?kan? Yksel Yal?n verdi.?nsan Kaynaklar? konusunda yay?nlanm?? makalelerinden, pratik deneyimlerindenve niversitelerde Yksek Lisans Derslerinekonuk e?itimci olarak kat?ld??? notlar?ndan harmanlanm?? notlar?yla olu?turdu?u sunular? kat?l?mc?larla payla?an ?ube ba?kan? Yal?n, bilginin payla?t?kave kullan?ld?ka anlaml? olabilece?ini ifade ederek," amac?m?z,?stanbulda 2 y?lda 2000 sertifikal? e?itim program?gerekle?tirmektir" dedi. Milli ve manevi de?erlerine ba?l?bireylerolarak bu konuyu birinci nceliklerimiz aras?na koymak zorunday?z dedi.
?nsan Kaynaklar?n?n tan?m?, tarihesi, kaynak planlama, kaynaklar?n tedari?i,E?itim, Kar?yer Planlama, Motivasyon, cret Sistemleri, PerformansYnetimi ve Personel zlk ??lerikonu ba?la?klar?nda olu?turulan ?K ynetiminin sunu notlar? kat?l?mc?lara da??t?ld?.
E?itim sonras? kat?l?mc?lara sertifikalar?TEGA Ba?kan? Celal A?karo?lu, T?SAGEP ba?kan? O?uz Ahmet ALBAY ve lktek ?stanbul ?ubesi eski ba?kan? Erdin BALCI taraf?ndan da??t?ld?.