K?ymetli Ziyaretiler, de?erli dostlar?m,

Bili?im a??n?n etkinli?inin, gcn en nemli belirleyici unsuru oldu?u gnmzde, ileti?imin ve bilgi payla??m h?z?m?z?n art?r?lmas? ad?na byle bir siteyi ihtiya duydum.
Amac?m, bilenlerden ?renmek,bildiklerimizi peki?tirmek ve genlerle payla?makt?r.Uygulama biimlerimizin model olmas?n? sa?lamay? nemsiyor, yar?nlardan beklediklerimizi iyi izah edebilirsek genli?e klavuz olabilece?imizi d?nyorum. HAKKIMDA linkindekiZGEM???M de grece?iniz zere,Mhendislik bilgi ve birikimlerimizi, ?rendiklerimizi, ya?ad?klar?m?z?,sosyo-kltrel bak???m?z?,fikri yap?m?z?,bireysel,yerel ve lke ?karlar? a?s?ndan katma de?er sa?lamak zere bir heycan? size ta??mak istedim...

Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 2 ziyaretçi çevrimiçi

DERKENAR

Bazen, adaletsizli?i e?it da??tmak bile adalettir.

Kanal9 da Yksel Yal?n taraf?ndan yay?nlanan Yerel Geli?im Program?nda konuk olan Enver Saliho?lu, Gm?hane Valili?inin tan?t?m?n? ve gndemdeki programlar?n? anlatt?.

Sleymaniye projesindeki gelinen son durum, mlkiyet haklar?n?n projeye etkileri ve yap?lan al??malara da de?inen Vali Saliho?lu, Gm?haneyi marka yapan de?erlerden Pestil Kme ve tar?m-hayvanc?l?k sahas?ndaki geli?melere dikkat ekti.

Alt?n Madenlerinin i?letilmesi konusunda da ayr?nt?l? bilgi veren Saliho?luna, Gm?hane kamuyounda dile getirilen siyanr konusunun yetkili birimlerce takibinde oldu?unu ifade etti.Program moderatoru Yal?n madenlerin getirdikleri ve gtrdkleri konusunda ayr? bir program yap?laca??n? ifade etti.

Demiryolu konusuna da yer verilen programda Saliho?lu, kendilerinin de bu konuda bir al??ma yapt?rd?klar?n? ancak ?u anda ula?t?rma bakanl???n?n fizibilitenin teknik al??mas?n?n devam etti?ini, al??madan sonra gzergah konusunun netle?bilece?ini, bunun ayr?ca Ula?t?rma bakanl???n?n yetkisinde oldu?unu ifade etti.Ancak, Gm?hane kamuyunun konuyu sahiplenmesinin son derece sevindirici oldu?unu, konular?na sahip ?kan kitlelerin devlet millet kayna?mas? ve yneti?imin modern ruhu ile rt?t?n ifade etti.HES lerle ilgili de a?klamada bulunan vali Saliho?lu, konunun enerji retimi a?s?ndan katma de?eri oldu?u gibi ba?ka konular a?s?ndan da n egatifleri var mutlaka, ancak bir orta yolun bulunmas? ve memleketin enerji ihtiyac?n?n da teminini mutlaka planlamak laz?m dedi.te yandan, sulama alanlar?ndan suyun ta??nmas? elbette belli tart??malar? getirecektir, dedi.

Pestil Kme imalat?lar?ndan olu?an derne?in sektrn geli?imine katk? sa?layaca??n? ifade eden Saliho?lu, zellikle ambalaj kalitesinin ve tasar?m?n?n geli?mesi sektre ciddi pazar sa?layaca??n? d?nyoruz diye tavsiyelerde bulundu. Bu konuya katk? olmas? iin, Pestil-Kme Kitab? ?kard?klar?n? ifade eden vali Saliho?lu, Gm?hanenin ar?ivinde kalabilecek bir eser olarak grdklerini, bu yay?nlar?n o?almas? gerekti?ini ifade etti.
Gm?hanede e?itimin son y?llarda ald??? ivmeye de dikkat eken Vali Saliho?lu, zellikle k?z ocuklar?n?n okumas? kapsam?nda yapt?klar? al??ma Trkiyede en yksek orana sahip bir proje olmu?tur, Gm?hane niversitesinin ?ehre kazan?mlar?n?n yan?nda yurt konusundaki a???n en k?sa zamanda tamamlanmas?na dikkat ekerek, bu konuda yat?r?mc?lara a?r?s?n? yeniledi.

Telefonla Gsiad Genel Ba?kan? Do.Dr.Kenan AYDIN?n da ba?land??? programda, Ba?kan Ayd?n Tireboludan ba?layan gzergah?n Gm?hanenin menfaatine olaca??n? dile getirdi.

Gm?hane Valili?i ve Belediyesi ile her y?l dzenlenen Ku?burnu Festivaline Yerel Geli?imin de deste?i ve bas?n sponsorlu?unda bu y?l Gm?hane 2. Sanayi ve Ticaret Fuar? yap?lmas?n? da programa dahil edeceklerini bildiren Vali Saliho?lu, zellikle festivalde tm Gm?hanelileri bu takvimde Gm?haneye beklediklerini ifade etti.Bu y?l Gm?hane Gnleri etkinli?ini Ankarada yapacaklar?n? ifade eden Vali Saliho?lu Feshanede yapt???m?z program?n benzeri ?ekilde olacak, i? dnyas?n? ve sosyo-kltrel aktivitelerle dolu dolu olacak programa gelebilecek hem?erilerimizi davet ediyoruz dedi

B?R?EYLER YANLI? G?TM?YOR MU?
Bize ?unu ?retmi?tiler.Yasama Yrtme ve Yarg? birbirinden ba??ms?zd?r.Yasay? meclis yapar, yrtme ve yarg? bu yasalar? uygular diye bilirdik.En az?ndan ben yle anlard?m.Milletvekilleri yasama yesidir.Grevleri bu lkeyi dze ?karacak yasalar? ?kar?p uygulay?c?lar?na teslim etmek.

Yasay? ?karan, yrtme organlar?n? at?yor, yasay? ?karan yarg? mensuplar?n? at?yor, siyasetim emrinde bir yrtme ve yarg?d?r gidiyor.M.Oltan Sungurlu ilgin bir sylemde bulunmu?tu;nceden avukat?m? istiyorum diyenler ?imdi i?i kati yoldan zmek zere hakimimi istiyorum diyor , dediler.
Yetkin organlar, acaba beni buraya atayan ne d?nr diyebir gergi, bir korku bu stres iinde. Devletin Valileri o blgede devlet taraf?ndan yap?lacak her ?eyin sahibi, devletin temsilcileridir.
Oysa, bir bas?n analizi yapt???n?zda ?u foto?raf ?yle canl? canl? duruyor kar??n?zda.Bir kltr merkezi yapt?rma iin onay? vekil al?yor(mu?), hastane iin vekil abal?yor(mu?), niversite yat?r?mlar?n? vekil takip ediyor(mu?), futbol sahas?na destek vekilden daha h?zl? i?liyormu(mu?), kpry, yolu, gleti vekilleryapt?r?yor, ?retmen atamalar?n? vekiller yapt?r?yor,bir yere bir eleman al?nacaksa zm vekili devreye sokmaktan- il ba?kanlar?n?n icazetinden geiyorsa, o zaman o hakl? ve me?hur soru akla d?yor, nerde bu devlet, nerde bu millet?
Bir arkada??m?z belediye ba?l? i?tiraklarden birine i? ba?vurusunda bulundu.Nitelikleri tutuyor, ??e al?nacak.Ancak,partiil ynetiminden referans yaz?s? gerekiyor(mu?) ki, bizzat ?ahidiz.Onun iin en az ilelerden birine gidip partiye kay?t olmas? i?i kesinle?tiryor.Sonra da, birilerinin tan?d???yla referans yaz?s? yaz?lacak.Ne yaz?labilir o yaz?da? Sn.??tirak Genel Mdrm, Mracat eden arkada??m?z taraf?m?zdan incelenmi?, te?kilat?m?z mensubudur, i?e al?nmas? iin gere?i bilgilerinize yle mi?
Allah a?k?na birileri syler mi, demokrasi denen t?ls?ml? sistemin neresindeyiz biz?

Kiminpartisi olursa olsun, fark etmez. Hi nemli de?il. Gemi?te de byleydi,ancak?imdide korkun bir ?ekilde kurumsalla?t? bu sistem. Byle mi olmal?yd??
Yaz?l? s?navlar formalite, mlakatta hakim irade belirleyici, al sana demokrasi hemde en kral?ndan
Vekiller partililerin,belediyeba?kanlar?partililerin, il ba?kanlar? partililerin..
Bu gariban millet kimin?
500 milyon liralarla seilen vekillerin harcamalar? hangi sponsorlardan? Ve neden? Allah r?zas? iin mi?bu de?irmenin suyu nereden? Krslerden %99 u mslman oldu?u sylenenbu milletin yreklerindekiAllah?n adaleti bu mu?

Valilere ba?l? il mdrlkleri var.Hem de her sahada.Tar?m sa tar?m, enerji ise enerji, sa?l?ksa sa?l?k, e?itimse e?itim.. Valilik, blgenin yat?r?m ihtiyac?n? belirleyip, ilgili bakanl???n btcesinden bunu neden talep etmesin de, bir st geit iin vekiller devreye sokularak denek al?n?p, st geitin nnde resim ekelim? Neden bu?
Bu gidi? iyi bir gidi? de?il kan?mca.?l ba?kanlar?n?n,vekillerin,valilerin,il mdrlkleriningrevlerini hepimiz iyi okumal?y?z.Herkesi kendi grevini yapmaya davet etmeliyiz ki usul ve esaslar? dahil bizde saham?z? s?n?r?m?z? bilmeliyiz.Vekilleri,i? bulma memuru, i? takip amiri modundan ?karmam?z laz?m ki, devletin kurumlar?n?n a??rl??? olsun.
Bir yandan geli?elim diyoruz, bir yandan karar mercilerini tek noktaya do?ru elimizle srklyoruz.
Bu byle giderse, ileride bir vekil o ilin valisinden il mdrlklerinden yarg? mensuplar?na, yerel ynetimin btcesine var?ncaya kadar kendisi belirleyecek.
Bu durumda her iki ki?iden mecbur ayn? partiden olmak zorunda, ki o halde seime gerek yok, herkes atans?n.Sonunu diyemiyorum, benden bu kadar.Cesareti olan varsa devam?n? getirebilir.
Ne diyelim, ne mutlu ki, demokrasi varne mutlu ki cumhuriyetle ynetiliyoruz.Her bir ?eye yetenmeclisimizi Allahba??m?zdan eksik etmesin, olmasayd?lar ne yapard?k !..
(Aksini uygulayanlar al?nmas?n, bu yaz? yerele de?ilgeneledir, istisnalar varsa da bilmedi?imiz her yer byledir.)

Ben Yksel YALIN , memleket Gm?hane

Ku?burnunun yeti?ti?i yerdenim.

Yemye?il topraklar?n karl? da?larla,

S?ra s?ra biti?ti?i yerdenim.

Kymz Yaydemir, bir da??n dibi,

?u viran dnyada e?siz yer gibi,

He beyle efkarl? yazmalar?n sebebi,

Hasretin sevdayla bulu?tu?u yerdenim

Ahlet, funduh, da?da yayla so?ani,

Semalarda heybetli szlr do?an?,

Ksenin kaaklar?nda tosun bo?an?,

Kurtlar?n mekan edindi?i yerdenim,

Yaylas? so?uktur bizim oran?n,

Cesaret ister orda duran?n,

Kaynarca denen c?lc?l derenin,

Edirenin yaylas?na biti?ti?i yerdenim,

?nsanlar?n gurbet elden giderek,

Kayganayla so?uk ayran ierek,

Harmanlarda ?ar??l?hl? geerek,

Horonlar?n tepi?ti?i yerdenim,

?iirleri ?airleri bir bir gelirde sze,

Drtlkler dizeler, beyitler bize,

Zeki emi Resul abi yazarda dize,

Trklerle yreklerin tutu?tu?u yerdenim,

Birde var ya bir de yaz aylar?nda,

Kekik kokar da?, ta? yaylalar?nda,

Yemlikleri mantarlar? tarlalar?nda,

Yemi?lerin birbirine kar??t??? yerdenim,

Ayabakan ta?tan selam eylenir,

Trtn trksnden kelam eylenir,

Netsin deli gnl, yaza ize eylenir,

Yanuk yreklerin tutu?tu?u yerdenim..