B?R?EYLER YANLI? G?TM?YOR MU?
Bize ?unu ?retmi?tiler.Yasama Yrtme ve Yarg? birbirinden ba??ms?zd?r.Yasay? meclis yapar, yrtme ve yarg? bu yasalar? uygular diye bilirdik.En az?ndan ben yle anlard?m.Milletvekilleri yasama yesidir.Grevleri bu lkeyi dze ?karacak yasalar? ?kar?p uygulay?c?lar?na teslim etmek.

Yasay? ?karan, yrtme organlar?n? at?yor, yasay? ?karan yarg? mensuplar?n? at?yor, siyasetim emrinde bir yrtme ve yarg?d?r gidiyor.M.Oltan Sungurlu ilgin bir sylemde bulunmu?tu;nceden avukat?m? istiyorum diyenler ?imdi i?i kati yoldan zmek zere hakimimi istiyorum diyor , dediler.
Yetkin organlar, acaba beni buraya atayan ne d?nr diyebir gergi, bir korku bu stres iinde. Devletin Valileri o blgede devlet taraf?ndan yap?lacak her ?eyin sahibi, devletin temsilcileridir.
Oysa, bir bas?n analizi yapt???n?zda ?u foto?raf ?yle canl? canl? duruyor kar??n?zda.Bir kltr merkezi yapt?rma iin onay? vekil al?yor(mu?), hastane iin vekil abal?yor(mu?), niversite yat?r?mlar?n? vekil takip ediyor(mu?), futbol sahas?na destek vekilden daha h?zl? i?liyormu(mu?), kpry, yolu, gleti vekilleryapt?r?yor, ?retmen atamalar?n? vekiller yapt?r?yor,bir yere bir eleman al?nacaksa zm vekili devreye sokmaktan- il ba?kanlar?n?n icazetinden geiyorsa, o zaman o hakl? ve me?hur soru akla d?yor, nerde bu devlet, nerde bu millet?
Bir arkada??m?z belediye ba?l? i?tiraklarden birine i? ba?vurusunda bulundu.Nitelikleri tutuyor, ??e al?nacak.Ancak,partiil ynetiminden referans yaz?s? gerekiyor(mu?) ki, bizzat ?ahidiz.Onun iin en az ilelerden birine gidip partiye kay?t olmas? i?i kesinle?tiryor.Sonra da, birilerinin tan?d???yla referans yaz?s? yaz?lacak.Ne yaz?labilir o yaz?da? Sn.??tirak Genel Mdrm, Mracat eden arkada??m?z taraf?m?zdan incelenmi?, te?kilat?m?z mensubudur, i?e al?nmas? iin gere?i bilgilerinize yle mi?
Allah a?k?na birileri syler mi, demokrasi denen t?ls?ml? sistemin neresindeyiz biz?

Kiminpartisi olursa olsun, fark etmez. Hi nemli de?il. Gemi?te de byleydi,ancak?imdide korkun bir ?ekilde kurumsalla?t? bu sistem. Byle mi olmal?yd??
Yaz?l? s?navlar formalite, mlakatta hakim irade belirleyici, al sana demokrasi hemde en kral?ndan
Vekiller partililerin,belediyeba?kanlar?partililerin, il ba?kanlar? partililerin..
Bu gariban millet kimin?
500 milyon liralarla seilen vekillerin harcamalar? hangi sponsorlardan? Ve neden? Allah r?zas? iin mi?bu de?irmenin suyu nereden? Krslerden %99 u mslman oldu?u sylenenbu milletin yreklerindekiAllah?n adaleti bu mu?

Valilere ba?l? il mdrlkleri var.Hem de her sahada.Tar?m sa tar?m, enerji ise enerji, sa?l?ksa sa?l?k, e?itimse e?itim.. Valilik, blgenin yat?r?m ihtiyac?n? belirleyip, ilgili bakanl???n btcesinden bunu neden talep etmesin de, bir st geit iin vekiller devreye sokularak denek al?n?p, st geitin nnde resim ekelim? Neden bu?
Bu gidi? iyi bir gidi? de?il kan?mca.?l ba?kanlar?n?n,vekillerin,valilerin,il mdrlkleriningrevlerini hepimiz iyi okumal?y?z.Herkesi kendi grevini yapmaya davet etmeliyiz ki usul ve esaslar? dahil bizde saham?z? s?n?r?m?z? bilmeliyiz.Vekilleri,i? bulma memuru, i? takip amiri modundan ?karmam?z laz?m ki, devletin kurumlar?n?n a??rl??? olsun.
Bir yandan geli?elim diyoruz, bir yandan karar mercilerini tek noktaya do?ru elimizle srklyoruz.
Bu byle giderse, ileride bir vekil o ilin valisinden il mdrlklerinden yarg? mensuplar?na, yerel ynetimin btcesine var?ncaya kadar kendisi belirleyecek.
Bu durumda her iki ki?iden mecbur ayn? partiden olmak zorunda, ki o halde seime gerek yok, herkes atans?n.Sonunu diyemiyorum, benden bu kadar.Cesareti olan varsa devam?n? getirebilir.
Ne diyelim, ne mutlu ki, demokrasi varne mutlu ki cumhuriyetle ynetiliyoruz.Her bir ?eye yetenmeclisimizi Allahba??m?zdan eksik etmesin, olmasayd?lar ne yapard?k !..
(Aksini uygulayanlar al?nmas?n, bu yaz? yerele de?ilgeneledir, istisnalar varsa da bilmedi?imiz her yer byledir.)