Yazdır

Kanal9 da Yksel Yal?n taraf?ndan yay?nlanan Yerel Geli?im Program?nda konuk olan Enver Saliho?lu, Gm?hane Valili?inin tan?t?m?n? ve gndemdeki programlar?n? anlatt?.

Sleymaniye projesindeki gelinen son durum, mlkiyet haklar?n?n projeye etkileri ve yap?lan al??malara da de?inen Vali Saliho?lu, Gm?haneyi marka yapan de?erlerden Pestil Kme ve tar?m-hayvanc?l?k sahas?ndaki geli?melere dikkat ekti.

Alt?n Madenlerinin i?letilmesi konusunda da ayr?nt?l? bilgi veren Saliho?luna, Gm?hane kamuyounda dile getirilen siyanr konusunun yetkili birimlerce takibinde oldu?unu ifade etti.Program moderatoru Yal?n madenlerin getirdikleri ve gtrdkleri konusunda ayr? bir program yap?laca??n? ifade etti.

Demiryolu konusuna da yer verilen programda Saliho?lu, kendilerinin de bu konuda bir al??ma yapt?rd?klar?n? ancak ?u anda ula?t?rma bakanl???n?n fizibilitenin teknik al??mas?n?n devam etti?ini, al??madan sonra gzergah konusunun netle?bilece?ini, bunun ayr?ca Ula?t?rma bakanl???n?n yetkisinde oldu?unu ifade etti.Ancak, Gm?hane kamuyunun konuyu sahiplenmesinin son derece sevindirici oldu?unu, konular?na sahip ?kan kitlelerin devlet millet kayna?mas? ve yneti?imin modern ruhu ile rt?t?n ifade etti.HES lerle ilgili de a?klamada bulunan vali Saliho?lu, konunun enerji retimi a?s?ndan katma de?eri oldu?u gibi ba?ka konular a?s?ndan da n egatifleri var mutlaka, ancak bir orta yolun bulunmas? ve memleketin enerji ihtiyac?n?n da teminini mutlaka planlamak laz?m dedi.te yandan, sulama alanlar?ndan suyun ta??nmas? elbette belli tart??malar? getirecektir, dedi.

Pestil Kme imalat?lar?ndan olu?an derne?in sektrn geli?imine katk? sa?layaca??n? ifade eden Saliho?lu, zellikle ambalaj kalitesinin ve tasar?m?n?n geli?mesi sektre ciddi pazar sa?layaca??n? d?nyoruz diye tavsiyelerde bulundu. Bu konuya katk? olmas? iin, Pestil-Kme Kitab? ?kard?klar?n? ifade eden vali Saliho?lu, Gm?hanenin ar?ivinde kalabilecek bir eser olarak grdklerini, bu yay?nlar?n o?almas? gerekti?ini ifade etti.
Gm?hanede e?itimin son y?llarda ald??? ivmeye de dikkat eken Vali Saliho?lu, zellikle k?z ocuklar?n?n okumas? kapsam?nda yapt?klar? al??ma Trkiyede en yksek orana sahip bir proje olmu?tur, Gm?hane niversitesinin ?ehre kazan?mlar?n?n yan?nda yurt konusundaki a???n en k?sa zamanda tamamlanmas?na dikkat ekerek, bu konuda yat?r?mc?lara a?r?s?n? yeniledi.

Telefonla Gsiad Genel Ba?kan? Do.Dr.Kenan AYDIN?n da ba?land??? programda, Ba?kan Ayd?n Tireboludan ba?layan gzergah?n Gm?hanenin menfaatine olaca??n? dile getirdi.

Gm?hane Valili?i ve Belediyesi ile her y?l dzenlenen Ku?burnu Festivaline Yerel Geli?imin de deste?i ve bas?n sponsorlu?unda bu y?l Gm?hane 2. Sanayi ve Ticaret Fuar? yap?lmas?n? da programa dahil edeceklerini bildiren Vali Saliho?lu, zellikle festivalde tm Gm?hanelileri bu takvimde Gm?haneye beklediklerini ifade etti.Bu y?l Gm?hane Gnleri etkinli?ini Ankarada yapacaklar?n? ifade eden Vali Saliho?lu Feshanede yapt???m?z program?n benzeri ?ekilde olacak, i? dnyas?n? ve sosyo-kltrel aktivitelerle dolu dolu olacak programa gelebilecek hem?erilerimizi davet ediyoruz dedi