K?ymetli Ziyaretiler, de?erli dostlar?m,

Bili?im a??n?n etkinli?inin, gcn en nemli belirleyici unsuru oldu?u gnmzde, ileti?imin ve bilgi payla??m h?z?m?z?n art?r?lmas? ad?na byle bir siteyi ihtiya duydum.
Amac?m, bilenlerden ?renmek,bildiklerimizi peki?tirmek ve genlerle payla?makt?r.Uygulama biimlerimizin model olmas?n? sa?lamay? nemsiyor, yar?nlardan beklediklerimizi iyi izah edebilirsek genli?e klavuz olabilece?imizi d?nyorum. HAKKIMDA linkindekiZGEM???M de grece?iniz zere,Mhendislik bilgi ve birikimlerimizi, ?rendiklerimizi, ya?ad?klar?m?z?,sosyo-kltrel bak???m?z?,fikri yap?m?z?,bireysel,yerel ve lke ?karlar? a?s?ndan katma de?er sa?lamak zere bir heycan? size ta??mak istedim...

Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 6 ziyaretçi çevrimiçi

DERKENAR

Bazen, adaletsizli?i e?it da??tmak bile adalettir.

Bu yaz?y? yazd???m dakikalarda Mu?la Fethiyede ?u saatlerde bir yang?n daha ?kt?.

Henz taze olan Marmaristeki orman yang?n? ise yreklerimizi ok ac?tm??t?. Tm orman yang?nlar? gibi.
...
Orman yang?nlar?nda bu zc sonlar? ya?amamak iin daha gl sndrme teknolojilerini harekete geirmeliyiz. Orman Genel Mdrl?nn teknik donan?mlar? art?rmal?.
ncelikle;
ORMAN TEKNOLOJ?LER? N?VERS?TES? ?ART
-Orman Mhendisli?i,
-Orman Endstri Mhendisli?i blmleri yan?nda havac?l?k ve sndrme teknolojilerini de iine alan Orman ?tfaiye Mhendisli?i olmal?.
7 blgede en az 50 ?er adet yang?n sndrme teknolojileri ile donan?mlanm?? ba?ka ba?l?ktaki gvenlik taramalar?n? da ieren ?ekliyle ok amal? ?tfaiye Helikopter/Uak Filosu olmal?.
Orman yang?nlar?n?n her birinin kontrolsz piknikten ?kt???n? d?nmyorsak, Trkiye gibi her kar???nda gz olan ?er glere kar?? teknik alt yap?y? glendirmeliyiz.


Mlteci 10-15 bilemedin 50 bin ki?i olur.

5 milyon mlteci olmaz !.
...
Suriye mevzuunda konu mltecilik de?il, emperyalizmin bir lkeyi bo?altma program?d?r.
...
Bir lke neden bo?alt?l?r?
-Ba?kalar?n?n yerle?tirilerek, o topraklar?n ele geirilmesi.
Bu kadar net !...
Suriye mevzusunun kk sebebi budur.
Suriyeliler, bu topraklarda kals?n demek, bo?alt?lan lkelerinin ba?kalar?n?n ele geirmesini onaylamak demektir.
...
Bu millet merhametlidir.
Kap?s?na gelen herkesle yedi?ini iti?ini payla??r ki, zaten 3 y?ld?r da yle. ?ki ekyat?n birini,mutfak sandalyelerini, eyizdeki yorganlar?, bayraml?klar? dahi payla?t? insan?m?z. Hala da, devlet eliyle fonlad???m?z kaynaklar bu lke insan?n?n vergisidir.
Suriyelilerle bir zamanlar ayn? lkenin vatanda?? idik. Yar?s?na yak?n? Trkmen kkenlidir. Ancak arzumuz, bu misafirlerimizin kendi vatanlar? iin mcade edip, toprak gvenliklerini mteakip kad?n ve ocuklar?n?da yanlar?na almalar?, Suriyeyi yeniden in?a etmeleridir.
...
??gal alt?ndaki Suriyeyi mcadele ederek topraklar?n? kurtarmas? gereken genler, bugn lkemizde nargile zincirleri a?yor, kumsallarda gne?leniyor.. Buna kar??n, bizim mehmetci?imiz onlar?n topraklar? iin arp???yorsa ortada garip bir durum var.
Dn miting yapm??lar. Gitmiyoruz diye.
Ben ?ahsen, Bizi ba?r?n?za bast?n?z, te?ekkrler Trk Milleti yazmalar?n? bekliyordum. Muhtemelen ki, provakatif baz? gler devredeydi ve birok pankarttaki ifade maalesef ok inciticiydi.
...
Bir Suriyeli Mustafa ?k?p,
Karde?lerim!...
ilk hedefimiz Suriye topraklard?r..
Hepimiz son ki?i kalana kadar sava?aca??z.
Topraklar?m?z? gvenli k?lana kadar, kad?nlar?m?z, k?zlar?m?z ya?l?lar?m?z necip Trk milletine emanet olsun !..
?leriii.
diyemez mi, iki mutlu kom?u millet olurduk..

YT Vakf? Ynetim Kurulu Toplant?m?zdan.

Okulumuza vakf?m?z?n destekleri konusunda de?erlendirmeler.