K?ymetli Ziyaretiler, de?erli dostlar?m,

Bili?im a??n?n etkinli?inin, gcn en nemli belirleyici unsuru oldu?u gnmzde, ileti?imin ve bilgi payla??m h?z?m?z?n art?r?lmas? ad?na byle bir siteyi ihtiya duydum.
Amac?m, bilenlerden ?renmek,bildiklerimizi peki?tirmek ve genlerle payla?makt?r.Uygulama biimlerimizin model olmas?n? sa?lamay? nemsiyor, yar?nlardan beklediklerimizi iyi izah edebilirsek genli?e klavuz olabilece?imizi d?nyorum. HAKKIMDA linkindekiZGEM???M de grece?iniz zere,Mhendislik bilgi ve birikimlerimizi, ?rendiklerimizi, ya?ad?klar?m?z?,sosyo-kltrel bak???m?z?,fikri yap?m?z?,bireysel,yerel ve lke ?karlar? a?s?ndan katma de?er sa?lamak zere bir heycan? size ta??mak istedim...

Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 1 ziyaretçi çevrimiçi

DERKENAR

Bazen, adaletsizli?i e?it da??tmak bile adalettir.

Kentler byyor, geli?iyor. Ya?am merkezlerinin mimarileri, peyzajlar? i d?? donan?mlar? malzeme ve retim teknolojileri de?i?tike de?i?iyor. Bu geli?im srecinde AVMler nemli yer tutuyor. nceden merkezi yerlerdeki AVM ?imdi byk ?ehirlerde neredeyse mahallelere yay?ld? diyebilecek kadar o?ald?. AVMlerin en byk zelli?i al??veri? ve e?lence mekan? ve sosyal dinlence a?s?ndan alternatif bir tesis olmalar?. Otopark?ndan sinemas?na, bankac?l?k hizmetlerinden marketine, ma?azas?ndan restaurantlar?na var?ncaya kadar iinde her?ey var. Geli?mi? lkelerde de al?veri? e?ilimi AVMlerde yo?unla?m?? durumda. AVMlerde 10-15 y?l ncesinde, a??rl?kl? yurtd??? markalar? hakim iken ?imdilerde tekstildeki markalardan tutunda restaurant ve fast-food zincirlerinde Trk markalar? ok byk yollar kateddiler. Ba?ta burgerlere kar?? kftemiz, pizzaya kar?? lahmacunumuz-pidemiz, snack-cooky lere kar?? simit saraylar? ?imdilerde yo?un zincir a?lar ile adeta kafa tutuyor.

Spermarketler de yleydi. Yabanc? sermayeli marketler geldi?inde bakkal ticaretimiz bitecek, ekonomimiz etkilenecek diye ok korkmu?tuk. Ama trend(e?ilim), pazarda m?teri davran??? o yne do?ru gidiyordu. Ba?lang?ta yabanc? sermayeli spermarketler pazarda a??rl?kta iken, Trk Markal? marketler i?i ?rendikten sonra pazardaki pay?n daha byk bir dilimini ellerine geirdiler.7 blgede bayi-servis ve parekende sat?? yerlerini yneten bir i?letme tecrbesiyle ifade etmeliyim ki, Trkiye son 15 y?lda modern AVM lerde vitrin yapmay?, ambalaj tekni?i-tasar?m?, m?teri ili?kileri ynetimini, son kullanma tarihi kavramlar?n?, g?da ba?ta olmak zere sat??ta denetim disiplini ya?ayarak ?rendi. Yine 15 y?l ncesinde sadece burgerciler zincir iken ?imdi Trkiyede farkl? markalarla 5000leri a?k?n Trk Markas? ile simitiler, kfteciler, dnerciler ba?ta olmak zere g?da sektr ba??n? ald? gidiyor. Ancak, ticaretini geli?en bir blge geli?ebilir. Zira tketimin oldu?u yerde retim olur.
Gm?hane merkezinde ise, niversitenin de geli?i ile birlikte ?ehirde yo?un bir hareketlilik ya?an?yor. ?ehrin nfusu art?yor.2011-2012 y?l?nda 8000leri bulacak bir ?renci kapasitesi szkonusu. Bu ?renciler ba?ta olmak zere, Gm?hanede ya?ayan genlerin geli?mi? illerde grp gezdi?i AVMlerden Gm?hanede de istendi?ini d?nyorum. Zira il d???ndan gelen genler, geldikleri yerlerin kltrleriyle geliyorlar. Geldikleri klasda bir sosyal ya?am ve kltr sunulamad??? zaman Trabzonda Forum haz?r. Bir an nce karar vermeli. Yer tahsisi yap?lmal?, niversite ye yak?n bir alanda, ?ehre d??ar?dan gelenlerin de u?rak yeri olabilecek bir alanda AVM neriyoruz.
Efendim, d??ar?dan gelecek zincir markalardan ve franchisingden rekabet edemeyiz diye korkmayal?m. Bizim de sironumuz, lemisimiz, Kelkit Dnerimiz, Pestil Cafelerimiz onlar?n kalitesinden geri de?il. Bence birilerinin gelmesinden de?il, ?ehirdekilerin gitmesinden kayg? duyal?m.

MUSTAFA CANLI YEREL GEL???MDE KONUK OLDU

Kanal9 Ekranlar?nda her hafta ar?amba gnleri ekrana gelen Yerel Geli?im program?nda Gm?hane Belediye Ba?kan? Mustafa Canl? konuk oldu.Program yap?mc?s? Yksel Yal?n?n sorular?n? cevaplayan Ba?kan Canl?'ya, altyap?dan turizme, demiryolundan HES lere, Sleymaniyeden Kentsel dn?me, maden-evre ve kent pay?na, ime sular?ndan Har??ta ve at?k ynetimi ba?ta olmak zere birok konudaki soruyneltti.??te programda ne ?kan konular,
- Gm?hane bu y?l kat? at?k istasyonuna kavu?uyor, kentin st k?sm?ndaki vah?i at?klar ortadan kalkacak,
-S?v? at? ar?tma istasyonu bu y?l ihale ediliyor, gelecek y?l ise bitirilecek.Bu ar?tma tesisini kurmadan Har??t?n tam olarak temiz olmas? szkonusu olamaz.Kentte endstriyel tesis olmad??? iin bir endstriyel kirlenmeye ba?l? bir kirlilik de yoktur,
-?me suyumuz temiz, bizim kontrolmzde ancak srekli ve peryodik olarak sa?l?k il mdrl?nn denetiminde,merak eden her vatanda??m?z belli peryotlarda yap?lan kontrollerin sonular?n? Sa?l?k ?l mdrlklerinden takip edebilir,
Program?n ilerleyen saatlerinde ise Gm?hane Belediyesi olarak ilimizden dermiryolu gemesi beklentileri zerine hareketli gndemle sizin gr?nz nedir? sorusuna ise, belediye olarak biz ilimize ekonomik katk? ba?ta olmak zere birok sahada geli?tirecek bu konuyu destekliyoruz.Kent konseyimiz bu konuda bir gndem olu?turdu.?u anda ihale edilen, fizibilite sonular?n?n ard?ndan bakanl???n karar verece?ini ayn? ?ekilde bizlerde sreci yakinen takip ediyoruz dedi.
?limizin do?al floras? ve yayla turizmine de de?inen ba?kan Canl?, madenlerin ?kar?lmas?na ili?kin evre gvenli?i ve ilimizin madenlerden almas? gereken pay konusundaki gr?lerinin sorulmas? zerine, madenler illerin en nemli kaynaklar?d?r, ancak evre gvenli?i bu konuda nceliklidir. ?limizde bu konunun etkin denetlendi?ini d?nyorum dedi. Ancak her i?leyen yat?r?m?n bir ?ekilde evreye olumsuz etkisi vard?r dedi.?limizin ald??? pay konusunda ise, maden ?irketlerinin belediyeye herhangi bir pay vermedi?ini, sadece il zel idareye verdiklerini ifade etti. Maden ?irketlerinin, vergi adreslerinin ?irket merkezlerinin oldu?u yerde olmas?n?n ?ehre istihdam d???nda, ba?ka bir katk?s?n?n olmad??? verginin en az?ndan madenlerin ?kar?ld??? il s?n?rlar? iinde kalmas? konusunda ne d?nyorsunuz sorusuna ise, tabii ki daha iyi olur, hatta buralara hizmet gtren belediyelere de pay olmas? gerekti?ini ifade etti.
Gm?hane kamuoyunda srekli tart???lan ta??ma tnel tipi HESlerle ilgili olarak ba?kan Canl?, bir Elektirik mhendisi olarak ifade ediyorum, enerji gereklidir ancak suyu yata??ndan tnellerle ba?ka alanlara ta??maya, su yata??n?n havzas?ndaki tar?m, blgenin floras? ve blgede ya?ayanlar? d?nerek kesinlikle kar?? oldu?umu ifade ediyorum dedi.Sudan maksimum verim alal?m, ilgili arazi incelemesi yapal?m ancak HES de yapacaksak yerinde yapal?m, yata??ndan ta??d???m?z sularla yap?lacak barajlara bende hay?r diyorum dedi.
Sleymaniye mahallesi konusunda ise, bu konuda olduka yo?un aba sarfettik ancak, Kltr Turizm bakanl??? bu alan? bnyesine katt??? iin, birok konuyu bnyelerinde izne ba?lad?, maalesef bir ?ey yapam?yoruz.Bir yandan yerinden ynetim derken bir yandan da iradeyi merkeze almaya al??mak tart???lmal?d?r dedi.Ancak sre devam ediyor, elimizden geleni yapaca??z dedi.Kadirbey o?lu kona?? gibi eski Gm?hane deki bir ok kona?? mimarisine gre onaracaklar?n? ifade eden Canl?, Daltaban e?mesini de orijinal mimarisine gre tadilinin ihalesi al??mas?n?n programland???n? bildirdi.
Belediyenin yapt??? kltrel faaliyetlere ve kentsel dn?m ihtiyalar?na da dikkat eken Canl?, il d???ndaki yat?r?mc?lar? i? adamlar?n? kente davet etti. Programda bu y?l tm finansal zorluklara ra?men ligde kalmay? ba?aran Torul Genlerbirli?ine destek te gndeme getirilerek, kulp ba?kan? Evren zdemir ile telefonla canl? ba?lant? kuruldu.Gm?hanede spor 2010-2011 y?l?nda ba?ar? y?l? oldu?u dile getirilirken, Gm?hanesporun ba?ar?l? ?k??lar? ve ?stanbul Gm?hanesporun liginde ?ampiyon olmas? takdir edildi.Program?n srprizi ise, Gm?hanespor iin yapt??? mar?? seslendiren Alptekin oldu.

Haber: www.haber29.net / Timur ?AH?N


18 MART DO?UM GNMZ KUTLU OLSUN
EY VATAN..
18 Martlar a?k?na,
Yahya avu? A?k?na,
Seyyid Onba?? A?k?na,
Mustafa Kemaller a?k?na,
250 bin ?heda a?k?na,
DO?UM GNN KUTLU OLSUN...

EY VATAN,
Al bayraktaki asalet a?k?na,
stndeki hilalin mana a?k?na,
Temsili y?ld?z?n fer-i a?k?na,
Renginin u?runda verilenler a?k?na,
Kanl? s?rtlarda,Conk bay?rlar?nda, 57. Alaylar a?k?na,
DO?UM GNN KUTLU OLSUN....

EY VATAN
Malazgirtten Alparslanlar a?k?na,
Osman Gaziden bu emanet a?k?na,
Fatih Mehmetten devr-i teslim a?k?na,
Hakimi devletten Kanuni a?k?na,
Gelmi? gemi? binbir Mehmet a?k?na,
DO?UM GNN KUTLU OLSUN....

EY VATAN,
stnde ekmek, su verdi?in toprak a?k?na,
Yedirip doyurdu?un millet a?k?na,
Ezan?n selan?n binbir hikmet a?k?na,
Gk kubbeden selam eden bayrak a?k?na,
MART 18 Martlarda u?urlad???m?z ecdad a?k?na,
DO?UM GNN KUTLU OLSUN....

Yksel YALIN- 18 MART 2011