K?ymetli Ziyaretiler, de?erli dostlar?m,

Bili?im a??n?n etkinli?inin, gcn en nemli belirleyici unsuru oldu?u gnmzde, ileti?imin ve bilgi payla??m h?z?m?z?n art?r?lmas? ad?na byle bir siteyi ihtiya duydum.
Amac?m, bilenlerden ?renmek,bildiklerimizi peki?tirmek ve genlerle payla?makt?r.Uygulama biimlerimizin model olmas?n? sa?lamay? nemsiyor, yar?nlardan beklediklerimizi iyi izah edebilirsek genli?e klavuz olabilece?imizi d?nyorum. HAKKIMDA linkindekiZGEM???M de grece?iniz zere,Mhendislik bilgi ve birikimlerimizi, ?rendiklerimizi, ya?ad?klar?m?z?,sosyo-kltrel bak???m?z?,fikri yap?m?z?,bireysel,yerel ve lke ?karlar? a?s?ndan katma de?er sa?lamak zere bir heycan? size ta??mak istedim...

Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 11 ziyaretçi çevrimiçi

DERKENAR

Bazen, adaletsizli?i e?it da??tmak bile adalettir.

?leti?im teknolojilerinin nde gideni(!.) TV lar?n yay?n sahalar?nda diziler nemli bir pay almaya ba?lad?lar.Bu pay ticari anlamda TV lar?n ayakta durmas? iin kotar?ld??? sylense de, gtrdkleri konusundaki sessizlik ciddi kayg? vermeye ba?lam??t?r.
?lk?retim ve lise dnemi konular? da zaman zaman i?leyen dizilerde ocuklar?n yeni ergen olmu?lar?n a?k?m, sevgilim ve daha yak?n ili?kilerin vizyon edilmesi genlerde ciddi bir ruh sa?l??? problemi getirece?ini d?nmekteyim.Dizileri izleyenler taraf?ndan bir zentiye sebep verebilece?ini dikkate almak gerekiyor.Bu konu ne zaman gndeme gelse, szm ona entel tak?nt?lar? dnyada ok rne?i var, oooo biz hala nerdeyiz!.. ?eklinde a?da?l?k borozan? fleniyor.
zellikle kolejler ba?ta olmak zere, lise ?rencilerinin mini eteklerin boylar? ba?ka bir bahis olmakla beraber, daha ncede birka kez kaleme ald???m bu konu iyi o zaman ar?afa brnsnler ?eklinde ironiye ta??nm?? en az?ndan hafif dizalt?na getiremedi?imiz bu konu, a?k?m a?k?m sempati?i ile devam etsin bakal?m.
Tam bunlar gndemin z?barm?? konular? iken, hanlar han? ecdad Kanuni Sultan Sleyman zerinden yap?lan bir diziye tan?k oluyoruz. Toplumun hassasiyetlerini anlamakta zorlanan Halukun deyimi ile entel-dantel tipler, gndem olmaya al??arak bu milletin gemi?le olan ba?lant?lar?n?, hissiyatlar?n? gz ard? ediyorlar.Garibim lkemde birileri me?hur olmak iin Atatrk,din,milliyet,cumhuriyet ve demokrasi zerinden prim yapmay? tarz edinir her zaman. Eminiz ki, bu taktikler ya?am boyu srecektir.Ancak bizler sivil insiyatifler olarak, bu konuya tepki koymay? nemsemiz gerekiyor. Aksi taktirde, Nasreddin hocan?n zeytinleri misali buna de?di, buna de?medi deyip hepsini hazmedece?iz, niversiteden liseye yak?nda ilkokul seviyesine inerse bu seviyesizlik onuda ho?grmeyi ?renece?iz san?r?m .
Her zaman ifade etti?imiz lkenin gelece?i ad?na hassasiyetlerimizin takipcisi ve sesvereni olmal?y?z.Bu, devlet-millet meseleleri, lke ?karlar?m?z,sosyal de?erlerimiz,bizlerin btnl? ve birli?ine zarar verecek ne varsa her ?ey iin geerlidir.

Son olarak dizilerimizin bir ba?ka meziyetide, kahramanl?k ve polisiye dizileri ad?na beline ondrtl takan tak?r tak?r keklik vurur gibi insan ldrmesi.Bu gidi? nereye Allah a?k?na? Her kk ocu?un ilk oyunca?? ya silah ya pompal? tfek maketi.Bunlar?n byynce hangi psikoloji ile hayata haz?r olaca??n? d?nyormuyuz?Sigaraya getirilen yasaktan bu daha ncelikli.Sigaradan adam 40 y?lda lr, silahla an?nda.Bu i?e birilerinin son vermesi laz?m.En az?ndan dizi de?il sinema olsun, izlemek isteyen merakl?lar? para versin izlesin.Ya da ba?ka bir formul.
Ne istiyorlar bu lkenin i huzurundan anlam?? de?ilim.Yaz?k ediyorlar gelece?imize.Kontrol alt?na al?namayan asabi bir nesil yeti?iyor.Bir ?eyler yapmak laz?m !...Sanat camias? imi?, rengarenk dnya imi?, dnyan?n ilerisi imi?.?unun gtrdklerini de bi d?nmek laz?m de?il mi?

Bu hafta Yerel Geli?imde Gm?hane Milletvekili Prof.Dr. Yahya DO?AN ve G?AD-Gm?hane ?? Adamlar? Derne?i Ba?kan? Erdal KURT konuk oluyor.Her ar?amba Kanal 9 ekranlar?nda saat 22.00 de izleyicileri ile bulu?an Giyad Ba?kan? Yksel YALIN taraf?ndan haz?rlan?p sunulan, Yerel Geli?im program?n?n 7.blm yay?nlanm?? olacak.?zleyicilerin soru ve nerileri ile interaktif yay?nlanan programa kat?l?m iin Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız adresinden e-posta ile kat?l?m sa?nalabilir veya KANAL9 mesaj? yazd?ktan sonra 3969 gnderilebilmektedir.Blgesel geli?imde sanayici ve i? adamlar?n?n rolnn a??rl?kta gr?lece?i programda, Gm?hanede potansiyel yat?r?m f?rsatlar? vekil Do?an taraf?ndan anlat?lacak.Kanal9 uydu ve DSmartta, Frekans,12729, Symbol:30000,Fec 5/6,Dikey,TURKSAT tan yay?n yapmaktad?r.
www.haber29.net

Yeni y?llara hep muhalif olmu?umdur.Gzellikleri iyilikleri yeni mitleri getirmesi beklenirken, her geldi?i y?l benden bir ya? daha al?p gtrr.Size ne zamand?r bunu yap?yor bilmiyorum ama, ama bana tam 40 y?ld?r ayn? ?eyi yap?yor..
Her?eye ra?men, sizlere, aile yelerinize sevdiklerinizesa?l?kla s?hhatlenice y?llar diliyorum.

Benden beni, zaman ald?,
Ama, yaman ald?...

Bu arada, bu resimdeki grnt ile hi ilgim yok..O sadece bir emanet, ona iyi davranmaya al???yorum o kadar.Ben kendimi, zaman zaman;

ocuklu?una doyamam?? burnu akan bi ocuk,
Bir parkta titreyen bir adam,
Pazarda yumurta satan bi ocuk,
S?rt?nda sepet beli hafif e?ilmi? ak sakall? bir amca,
anakkalede siper kazan bir mehmet,
Sar?kam??ta do?mayan bi gne?,
Ak?emseddinin yan?nda Fatihle beraber ?ehre giren bi piyade,
Bazendeaml?ca tepesinden Amerikadaki zgrlk heykeline meydan okuyan bir adam oluyorum...

Gemi?le gelecek beni kimsenin anlayamaca?? kadar youyor yoruyor, yoruyor zihnimin verdi?i yol haritas?na yeniliyorum...
Gerekten bu kadar m? ok al??mal?y?z !..