K?ymetli Ziyaretiler, de?erli dostlar?m,

Bili?im a??n?n etkinli?inin, gcn en nemli belirleyici unsuru oldu?u gnmzde, ileti?imin ve bilgi payla??m h?z?m?z?n art?r?lmas? ad?na byle bir siteyi ihtiya duydum.
Amac?m, bilenlerden ?renmek,bildiklerimizi peki?tirmek ve genlerle payla?makt?r.Uygulama biimlerimizin model olmas?n? sa?lamay? nemsiyor, yar?nlardan beklediklerimizi iyi izah edebilirsek genli?e klavuz olabilece?imizi d?nyorum. HAKKIMDA linkindekiZGEM???M de grece?iniz zere,Mhendislik bilgi ve birikimlerimizi, ?rendiklerimizi, ya?ad?klar?m?z?,sosyo-kltrel bak???m?z?,fikri yap?m?z?,bireysel,yerel ve lke ?karlar? a?s?ndan katma de?er sa?lamak zere bir heycan? size ta??mak istedim...

Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 19 ziyaretçi çevrimiçi

DERKENAR

Bazen, adaletsizli?i e?it da??tmak bile adalettir.

F?NLAND?YAn?n Geli?im yks

Tm yoksullu?a, imkans?zl?klara ve elveri?siz do?a ko?ullar?na ra?men, bir avu aydin?n nderli?inde; askerlerden din adamlar?na, profesrlerden ?retmenlere, doktorlardan i?adamlar?na kadar, her meslekten insanin omuz omuza bir dayan??ma sergileyerek, Finlandiya 'y?, lkelerini geri kalm??l?ktan kurtarmak iin nas?l byk bir mcadele verdiklerini, tm insanli?a rnek olacak bir ?ekilde gzler nne sermektedir.
Halklar?n destans? zverisiyle yoksulluktan kurtularak, ekonomik, politik ve kltrel olarak nasil mkemmel bir lke yarat?labilece?ini gsteren, okurlara dudak ?s?rtan lmsz bir eser.
...
Atatrkn ieri?i geni?letilerek okullarda ders kitab? olarak okutulmas?n? nerdi?i bir kitap..
Okuman?z? hassasiyetle neririm, ocuklar?n?za ve yak?nlar?n?za tavsiye edece?iniz bir eser.

Lise 1 s?n?ftan niversite son s?n?fa kadar pazarc?l?k yapt?m.
Semt pazarlar?nda tuhafiye, zeytin, ka??t mendil-pecete satt?m.. Baz? ak?amlar? korsan taksicilik yapt?m.
Kuruyemi? dkkan? al??t?rd?m.
24 y?ld?r al???yorum. 2 hafta st ste tatil yapamad?m.
al??mak hayat?m?n vazgeilmezi olmu? benimle ya??yor.
Bugn 1 May?s ve yine al???yorum..
...
Haketti?ini kazanan, kazand??? ile ya?ayan emek ve al?n terine atfedilmi? bir bayramsa 1 May?s, hakedenlere kutlu olsun..
....
Somadaki ?ehit Madencilerimiz nezdinde i? kazalar? ile kaybetti?imiz i?ilerimizi bu zel gnde sayg?yla an?yorum....

Bugn GYT ile Gebze Ticaret Odas? Ba?kanl???n?n ortak dzenledi?i Giri?imcilik Zirvesindeydik. Gmshane eski Valisi, Basan Basri Gzelo?lu, Yt ?ktisat Fakltesi Dekan? Prof.Dr.Kenan Ayd?n, GYTE ??letme Fak. Dekan? Prof.Dr. Halit Keskin, TMB Ba?kan? Dr. Hseyin Pehlivan, ?? Adamlar? Derne?i Ba?kan? Hem?erimiz Sn.Gltekin ?enel program?m?zda dinleyici olarak ?eref verdiler.
...
GYT Rektr Prof.Dr.Haluk Grgn bey pilaket takdim ettiler.