K?ymetli Ziyaretiler, de?erli dostlar?m,

Bili?im a??n?n etkinli?inin, gcn en nemli belirleyici unsuru oldu?u gnmzde, ileti?imin ve bilgi payla??m h?z?m?z?n art?r?lmas? ad?na byle bir siteyi ihtiya duydum.
Amac?m, bilenlerden ?renmek,bildiklerimizi peki?tirmek ve genlerle payla?makt?r.Uygulama biimlerimizin model olmas?n? sa?lamay? nemsiyor, yar?nlardan beklediklerimizi iyi izah edebilirsek genli?e klavuz olabilece?imizi d?nyorum. HAKKIMDA linkindekiZGEM???M de grece?iniz zere,Mhendislik bilgi ve birikimlerimizi, ?rendiklerimizi, ya?ad?klar?m?z?,sosyo-kltrel bak???m?z?,fikri yap?m?z?,bireysel,yerel ve lke ?karlar? a?s?ndan katma de?er sa?lamak zere bir heycan? size ta??mak istedim...

Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

DERKENAR

Bazen, adaletsizli?i e?it da??tmak bile adalettir.

Kanal 9 Ekranlar?ndan yay?nlanan Yerel Geli?im Program?nda ?? adamlar?m?z Mustafa Can ve Ali Beyaz Torul Genlerbirli?ine destek sz verdiler.

?stanbulda oynanan Fenerbahe - Torul Genlerbirli?i ma? sonras?ndaGm? Vadisi Grubutaraf?ndan Torul Genlik onuruna verilen yemekte Gsiad Ba?kan? Kenan Ayd?n?n yapt??? a?klamadaTorul Genlerbirli?ine destek olmak iin Gsiad'?n sponsoral??malar? yapt??? ve konuyla ilgili olarak Ba?kan Evren Evrim zdemir'e detayl? bilgileri verdi?ini sylemi?ti.

Yerel Geli?im Program?na Konuk olan Gm?hane Milletvekili Do.Dr.Kemalettin Ayd?ni ?? Adam? Ali Beyaz ve Mustafa Can'?n kat?ld??? programda telefonla canl? ba?lant? kurulan Gm?hane Torul Genler Birli?i Voleybol Tak?m? Ba?kan? Evren ZDEM?R, tak?m hakk?nda bilgi verdikten sonra tak?ma maddi destek konusunda a?r?da bulundu. Sn.Ali Beyaz kabul ederlerse btn i? adamlar?m?z ad?na tak?m?n ?stanbuldaki A?abeyi olmas?n? arzu ediyoruz ?eklinde teklifte bulundular. Teklifi byk bir memnuniyetle kar??layan Ali Beyaz tak?ma maddi manevi her deste?i i? adamlar? ile birlikte vermek zere szverdi. Bunun zerine program moderatr Yksel Yal?n, nmzdeki hafta Ali Beyaz, Mustafa Can, Evren zdemir, GS?AD Genel Ba?kan? Do.Dr.Kenan Ayd?n ve tak?m?n Ynetim Kuruluyesi Selami nco?lu ile birlikte bir toplant? yapmak zere plan yapt?lar.

Torul GenlerBirli?i ad?na bu sevindirici geli?menin programda ya?anmas? studyodaki konuklarda da keyif vermesi ilgiyle izlendi. Gnn erken saatlerinde gazetemizi arayan baz? i? adamlar?m?z Ali Beyaz ve Mustafa Can beye te?ekkr ederek bu ilginin yayg?nla?t?r?lmas? konusunda en k?sa zamanda bir program bekliyoruz diye a?r?da bulundular. Bizlerde Haber29 olarak konuyla ilgili geli?meleri bizzat yak?ndan takip ederek kamuoyu ile payla?aca??z.
Giyad Ba?kan? Yksel Yal?n taraf?ndan haz?rlan?p sunulan ve her hafta ar?amba gn saat 22.00 de ekranlara gelen YEREL GEL???M program?n?n bu haftaki konuklar? Gm?hane Milletvekili Do.Dr.Kemalettin Ayd?n ve Gm?hane ?lelerinde Meslek Yksek Okullar?n?n yap?lmas?nda finansal destek sa?layan i? adamlar?m?z Ali Beyaz ve Mustafa Can konuk olacaklar.
Programa e-posta ile kat?lmak isteyenler Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız adresine yazabilirler.
KANAL 9: Uydu ve D-Smartta , TURKSAT 3A BATI BANDI / FREKANS:12729 / SEMBOL:30000 / FEC:5/6 / POLAR?ZASYON:VERTICAL(D?KEY)

Ayr?ca program? www.kanal9.com.tr internet adresindende canl? olarak izleyebilirsiniz.
Giyad Ba?kan? Yksel Yal?n taraf?ndan haz?rlan?p sunulan ve her hafta ar?amba gn saat 22:00 da ekranlara gelen Yerel Geli?im'de bu hafta Kse Belediye Ba?kan? ?erif Aygn, Kse ?rfan Can MYO Mdr Do.Dr.Bahri Bayram ve KSEV Vakf? Kurucusu Atilla Kesler yer ald?.?zleyici konuklar ise, Kse Belediye Meclis yesi ve Ye?il Kse Gazetesi imtiyaz sahibi Veysel Cebel, Kse Derne?i yelerinden Recai Alp ve Alay Kesler yer ald?.
Belediye Ba?kan? ?erif Aygn, Ksenin yerel kaynaklar?n? tan?tarak zellikle, baraj?n faaliyete girmesi ile Ksenin geni? ve verimli tar?m alanlar?na kavu?tu?unu, 2011 iin Ksede tar?m ve hayvanc?l???n ok geli?me gsterece?ine i?aret ederek, toprak birle?tirme ve endstriyel tar?m iin al??malara sratle ba?lanaca??n? ifade etti. Ksenin dere ?slah?, MYO luna yap?lan destekler, spor ve kltrel alanda daha bir ok al??ma yapt?klar?n? anlatan Aygn nmzdeki y?l TOK? ye yapt?r?lmas? planlanan konutlar iin talep toplamaya ba?lad?klar?n? bu konuda tm kseli hem?erilerden destek beklediklerini ifade etti. nmzdeki y?l Bayburttaki at?k tesislerine p transferine geince Ksede art?k p probleminin de kalmayaca??n? ifade eden ba?kan Aygn, hayvanpazar?, TOKA(Toprakta Kad?n Eli) konusunda da proje olu?turduklar?n? belirtti.


?rfan Can MYO Mdr Do.Dr.Bahri Bayram ise, MYO hakk?nda bilgi verdikten sonra nmzdeki y?l a?lacak blmleri tan?tt?. Bayram, yeni blmlerin a?lmas?nda nmzdeki y?l yurt ihtiyac?n?n do?aca??n?, bunun yan?nda ?retmenler iin de Lojman?n acilen planlanmas? gerekti?ini, ifade etti. ?rencileri grmeye gelen velilerin kalacak yer problemini de ifade ederek, bina iinde ise bir konferans salonu, spor tesislerinin de sosyal ya?am kalitesi a?s?ndan Ksenin bir ihtiyac? oldu?unu belirtti. Ayn? zamanda Ziraat ve Zootekni Uzman? olan Bayram, ?rfan Can MYO'nun blge insan?n?n Ksenin verimli tar?m alanlar?ndan istifade edebilmeleri iin yeti?mi? teknik eleman konusunda gereken deste?i ilerleyen y?llarda verebilece?ine i?aret ederek, dam?zl?k, stte verimlilik ve model al??malar ad?na pratik uygulama alanlar? yapacaklar?n? belirtti.


KSEV Vakf? kurucu Ba?kan? i?adam? Atilla Kesler ise, KSEV vakf?n?n kurulu? srecini, vak?fla planlanan al??mlar? ve vakf?n ?u anki durumu hakk?nda ayr?nt?l? bilgi vererek, as?l amalar?n?n Kse'de atlye tipi imalatlar yap?lmas?n?n te?vik edilmesi, profesyonel hayvanc?l?k, birle?tirilmi? topraklarda verimli tar?msal uygulamalar yap?lmas? zerine projeler retebilmektir dedi. zellikle ceviz yeti?tirilmesi konusunda ok iyi bir bilinlendirme yap?lmas? gerekti?ini ifade eden Kesler, Kse blgesi itibar? ile bir ceviz cenneti olabilecek yeterlilikte oldu?unu belirtti. Turizm ad?na da Yayla evleri projesini neren Kesler, Ksenin turizm alanlar?n? Trabzondan ba?layan Turizm ?irketlerine pazarlayabilmek ancak ilenin konaklama problemlerinin zlmesi gerekti?ini ifade etti.

Veysel Cebel ise, herkesin el birli?i ile Ksenin ya?am kalitesinin art??rlmas? iin gayret iinde oldu?unu, belediye meclisi olarak yerelin geli?imi ve tan?t?m?na al?t?klar?n? ifade ederek Ye?il Kse Gazetesini tan?tt?.Cebel programla Ksenin tan?t?m?na katk?lar?ndan dolay? program moderatoru Yksel Yal?na plaket takdim etti.

Programa telefonla, Yerel geli?imin bir sonraki hafta konuk olarak kat?lacak olan Kse ?rfan Can MYO' nu yapt?ran i? adam? Mustafa Can ve Salyaz? Belediye Ba?kan? Mhr UarR kat?ld?lar.

Mhr Uar, 1,5 km lik pisti bitmi? Kse Havaalan?n bir an nce fizibilitelerinin bitirilerek faaliyete a?lmas? iin yetkilileri greve tm blge insan?n? bu projeyi takibe a??rd?.

IHA haber Muhabiri Recep ERG?N yerel geli?im penceresinden Gm?haneden haftan?n panoromas?n? sundu.
Haber Kayna??: Haber 29