K?ymetli Ziyaretiler, de?erli dostlar?m,

Bili?im a??n?n etkinli?inin, gcn en nemli belirleyici unsuru oldu?u gnmzde, ileti?imin ve bilgi payla??m h?z?m?z?n art?r?lmas? ad?na byle bir siteyi ihtiya duydum.
Amac?m, bilenlerden ?renmek,bildiklerimizi peki?tirmek ve genlerle payla?makt?r.Uygulama biimlerimizin model olmas?n? sa?lamay? nemsiyor, yar?nlardan beklediklerimizi iyi izah edebilirsek genli?e klavuz olabilece?imizi d?nyorum. HAKKIMDA linkindekiZGEM???M de grece?iniz zere,Mhendislik bilgi ve birikimlerimizi, ?rendiklerimizi, ya?ad?klar?m?z?,sosyo-kltrel bak???m?z?,fikri yap?m?z?,bireysel,yerel ve lke ?karlar? a?s?ndan katma de?er sa?lamak zere bir heycan? size ta??mak istedim...

Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

DERKENAR

Bazen, adaletsizli?i e?it da??tmak bile adalettir.

BU HAFTA AR?AMBA GN YEREL GEL???MDE "KSE" VAR
KSE Belediye Ba?kan? ?erif AYGN,
Kse MYO Mdr Do.Dr.Bahri AYDIN,
Ksev Vakf? Onursal Ba?kan? ??adam?, Atilla KESLER
...
Saat 22.00 de KANAL 9 da YEREL GEL???M i ka?rmay?n.
www.kanal9.com.tr

?ER?F AYGN-KSE BELED?YE BA?KANI

http://www.kanal9.com.tr/?page_id=15119

www.yerelgelisim.com

Tasar?m? kendime ait olan LPG tp ile mobil olarak kullanabilecek ?ekilde mutfakta, balkonda ve a?k alanda bagajda rahatl?kla ta??nacak boyutta bir Mangal Tasar?m? yaparak Trk Patent Ensttsnden patentini ald?m.15-20 dakika iinde kmr duman is olmadan gayet temiz bir ?ekilde yapabilece?iniz Mangal yeniy?l?n en nemli rnlerinden biri olacak.Mlkiyet hakk? ztiryakiler firmas?na ait olan bu rn ztiryakiler merkez sat?? ma?azas?ndan ve bayilerinden temin edebilirisiniz.SUPER MAGAL olarak talep edebilrisiniz.

KANAL 9 ekranlar?nda her hafta ekranlara gelen YEREL GEL???M program?n?n bu hafta konuklar? Adalet Eski Bakan? Mahmut Oltan Sungurlu ve Gsiad Genel Ba?kan? Do.Dr.Kenan Ayd?n oldu.

Giyad Ba?kan? Yksel Yal?n taraf?ndan haz?rlan?p sunulan program yerelden ulusala bak?? a?s?yla blgesel geli?imi ama ediniyor.Program?n ilk blmnde, M.Oltan SUNGURLU 1983 de ba?lay?p 1999 y?l?na kadar devam eden milletvekilli?i ve bakanl?k dnemlerinin genel de?erlendirmesini yapt?.Bu de?erlendirmede, siyasette yer alacaklar?n e?itim ve deneyimlerinin nemine vurgu yapt?.Grev yapt??? dnemlerdeki siyasetin, devlet ynetiminin lke ekonomisi ve genel e?itim sisteminin sreleri ok etkiledi?ini, demokrasinin geli?imi iin hala daha al?nmas? gereken ok yola ihtiya oldu?unu ifade etti.Geli?mi? lkelerin adalet sistemlerinden de rnekler veren Sungurlu, e?itimin maalesef su i?leme oranlar?n? azaltmad???na da dikkat ekti.

Gsiad Ba?kan? Ayd?n ise, Gsiad ?n genel faaliyetleri ve geli?im srelerindeki rolne dikkat ekerek en byk amalar?n?n, zellikle yeleri ba?ta olmak zere motive edilmi? giri?imcilerin ya?ad?klar? blgelerde fizib?l yat?r?mlara dnk al??ma yapmalar? konusunda klavuzluk yapmak yol gstermek, a?k sektrleri duyurmak, f?rsat projeleri payla?mak ve di?er giri?imcilerle ileti?imin art?r?lmas?n? sa?lamak oldu?unu belirtti.Bu kapsamda peryodik toplant?larla bu kanallar? geli?tirmeye gayret ediyoruz dedi.Gm?hanede ?ubeleri oldu?unu, bunun yan?nda Kocaelinde resmi temsilcileri oldu?unu ifade ederek i? adamlar?m?z?n oldu?u di?er illerde de temsilcilik taleplerine s?cak bak?yor, ynetim kurulumuzla de?erlendiriyoruz dedi. Ba?kan Ayd?n, Sleymaniye Kayak Tesisleri ve projesini ok nemsediklerini Turizmin geli?imi iin bu al??malara yo?unla?acaklar?n? ifade etti.

Bakan Sungurluya program?n ikinci blmnden itibaren yo?un mesaj ve e-postalarla tekrar siyaset plan?n?n olup olmad??? sorusuna ise, bu konuda ?imdilik kim ne kadar d?nyorsa bende o kadar d?nyorum dedi.Yerel geli?imin sorumlu oldu?u yap?lardan yerel ynetimler, hkmetlerin yereldeki temsilcileri, brokratlar ve STK lar zerindeki gr?lerini de ifade eden Sungurlu, Trkiyenin Blgesel geli?imi iin il bazl? geli?im heycan?n?ndanziyade blgesel cazibe merkezleri kurulmas?na i?aret etti.Bu konuda hkmetleri dneminde de kapsaml? al??malar? oldu?unu belirterek, zellikle gn nlenmesi, blgelerin kaynaklar?n? geli?tirebilmeleri iin pilot iller seilmek sureti ile geli?imi desteklemek daha ekonomik ve daha kal?c? olur dedi.Bunun yan?nda ky-kent projeleri, dar blge geli?im planlar? gibi planlar da uygulanabilir ancak uzun vadeli projeksiyonda blgesel cazibe merkezleri geli?tirilmeli dedi.Yerel ynetimlerin kaynak s?k?nt?lar?n?n a??lmas? iin sadece nufusa ba?l? kaynak tahsisinden blgelerin kendi gereklerine ve yerel ?artlar?na gre ba?ka formller geli?tirilmeli aksi halde kaynak yetersizli?inden geli?imi sa?lamak modern ya?am alanlar? retmek bu sistemle zor dedi.

Telefonla canl? ba?lant? yap?lan Gm?hane Valisi Sn.Enver Saliho?lu ise, geli?imde STK lara nemli grevler d?t?n, nitelikli STK lar?n say?lar?n?n artmalar?n? ve yneti?im denen ynetenle ynetilenlerin i ie uyum iinde al??malar? gerekti?ini ifade etti.Gm?hanede Kent Konseyinin al??malar?ndan da rnekler veren Saliho?lu, brokrasinin geli?imdeki rolne ve h?z?na da yasal s?n?rlamalar?n etkisini de ekleyerek ele?tiri getirdi.?l mdrlkleri ve yerel ynetimlerin, STK lar?n ve meslek odalar?n?n odalar?n uyum iinde al??arak ok ba?ar?l? sonular retece?ini ifade etti.
Telefonla canl? ba?lant? yap?lan Gm?hane Belediye Ba?kan? Mustafa Canl? ise, yerel ynetim en byk s?k?nt?s?n?n kaynak ihtiyac? oldu?unu, en mkemmel diyebilece?imiz projelerin bile sonunda bir finansmanla yap?labildi?ini i?aret ederek, blgenin ekonomik kaynaklar?n?n k?tl??? geli?imin nndeki en byk engellerden biri oldu?unu ifade etti.

Haber Muhabiri Recep Ergin ise, Yerel Geli?imin penceresinden haftal?k Gm?hanenin Panoromas?n? sundu.Engellilerin Program?,Gen iftilerin e?itim program?,Gm?hane ?ehitli?inin al??mas?,ye?ilderedeki Rum Kilisesinin tadili,Krtne Park projesi nin yan?nda Torul genlerbirli?i ve Gm?hanesporun son haftaki malar?n?n da de?erlendirmesini yapt?.
DETAY VE FOTO?RAFLAR ??N: www.haber29.net