K?ymetli Ziyaretiler, de?erli dostlar?m,

Bili?im a??n?n etkinli?inin, gcn en nemli belirleyici unsuru oldu?u gnmzde, ileti?imin ve bilgi payla??m h?z?m?z?n art?r?lmas? ad?na byle bir siteyi ihtiya duydum.
Amac?m, bilenlerden ?renmek,bildiklerimizi peki?tirmek ve genlerle payla?makt?r.Uygulama biimlerimizin model olmas?n? sa?lamay? nemsiyor, yar?nlardan beklediklerimizi iyi izah edebilirsek genli?e klavuz olabilece?imizi d?nyorum. HAKKIMDA linkindekiZGEM???M de grece?iniz zere,Mhendislik bilgi ve birikimlerimizi, ?rendiklerimizi, ya?ad?klar?m?z?,sosyo-kltrel bak???m?z?,fikri yap?m?z?,bireysel,yerel ve lke ?karlar? a?s?ndan katma de?er sa?lamak zere bir heycan? size ta??mak istedim...

Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 19 ziyaretçi çevrimiçi

DERKENAR

Bazen, adaletsizli?i e?it da??tmak bile adalettir.

Gm?hane ?ktisadi Yard?mla?ma ve Dayan??ma Derne?i Ba?kan? Yksel Yal?n, Gm?hane Mimar ve Mhendisler Platformu Ba?kan? Yksel Hamzao?lu ve Giyad YK yesi O?uz elik her iki kurumum ad?na, atalca Emniyet Mdr hem?erimiz Vedat Ali Y?lmaz ? makam?nda ziyaret ettiler.

atalca Emniyet Mdr olarak greve yeni atanan Vedat Ali Y?lmaz ? tebrik ederek grevinde ba?ar?lar dileyen ziyaret program?nda GMP Ba?kan? Yksel Hamzao?lu Trkmen ressamlar?n Gm?hanede yapt?klar? foto?raf albmn hediye ettiler.

Vedat Ali Y?lmazla asayi?in ok seviyeli bir ile oldu?unu belirtti?i atalcan?n, ayn? zamanda ?ehrin grltsnden uzak iyi bir terapi merkezi oldu?unu belirtti.

Yksel Yal?n taraf?ndan Kanal 9 ekranlar?nda haz?rlan?p sunulan Yerel Geli?im in bu haftaki konuklar? Kosgeb Trakya Blge Mdr Ali Vasfi Eskicio?lu, 4M Dan??manl?k Firmas? sahibi Himmet ztrk ve Gm?haneli imalat? firma Nadir zer Kaya oldu.

KOSGEB desteklerinin tm detaylar?n? anlatan Ali Vasfi Eskicio?lu, KOSGEB para da??tan bir yap? de?il i?letmesini byterek geli?tirmek isteyen KOB?lere hibe deste?i sa?layan bir devlet kurulu?udur dedi.Firmalar?n destek alabilmeleri KOSGEB desteklerinin kapsamlar?n? bilmesiyle mmkn olacakt?r. Bu yzden www.kosgeb.gov.tr adresinden detaylar? incelemeleri gerekti?i ifade etti.
Kosgebin Giri?imcilik,??birli?i -Gbirli?i,Labaratuvar,Tekno-Arge gibi 6 konu ba?l???nda destek verdi?ini, bu desteklerin tamam?n?n da hibe oldu?unu belirtti. Ayn? zamanda GMP Kurucu yesi olan Ali Vasfi Eskicio?lu zellikle geli?ime ihtiyac? olan yerlerde bu al??malar?n yap?lmas?n? kendilerine grev de?il ayn? zamanda sosyal sorumluluk oldu?unu, hem kurumsal hem bireysel her trl deste?e haz?r oldu?unu ifade etti.


Himmet ztrk, ise 20 y?ll?k dan??manl?k firmalar?n?n 55 al??an? ve 7000 m?teriye ul?at???n? ifade ederek, yat?r?m te?viklerinin belgelerinin al?nmas?nda, i?lemde dahili izin belegesi, tar?m, turizm, hayvanc?l?k sanayi, endstriyel geli?im gibi konu ba?lar?klar?nda firmalara her trl deste?e haz?r olduklar?n? irtibat iin www.tesvik.com.tr adresinde destek alabileceklerini ifa de etti.ztrk ayr?ca, sosyal sorumluluk tabanl? STK lar?n programlar?nda cretsiz bilgilendirme yapabileceklerini de szlerine ekledi.

Program?n i?letmeci konu?u ise Gm?hane Yaylalar?ndan Szlen Lezzet slogan? ile bitkisel ve organik ay imalat? yapan Nadir zer Kaya idi.Kaya, KOSGEB desteklerinden istifade ettiklerini ancak son zamanlardaki y???lmalara kar??n KOSGEB in yeterli personeli olmad???n? ifade ederek, ayr?ca bu desteklerin i?lemlerinin yap?ld??? bankalar?n h?zlar?n? da gzden geirmelerini ifade etti.

Gm?hanenin haftal?k haber panoramas?n?n Recep Erginden al?nd??? programda, canl? ba?lant? ile Gm?hane Tar?m ?l Mdr Hasan Irk?n, Gm?hane Milletvekili Do.Dr.Kemalettin Ayd?n kat?ld?.
Hasan IRKIN, Gm?hanede profosyonel tar?m ve hayvanc?l?kta son dnemlerde ok projeler yap?ld???n?, ar?c?l?k ve hayvan yetir?tiricili?i konusunda nemli yol ald?klar?n?ifade etti.
Milletkeli Do.Dr.Kemalettin Ayd?n ise,TR 90 ba?ta olmak zere k?rsal kalk?nma kapsam?nda 4. blge olan Gm?hanenin en fazla destek alan illerin ba??nda oldu?unu, bu kapsamda bu yat?r?mlar?n daha da artmas? iin bilinlendirme e?itim ve al??malar?na nem verdiklerini ifade etti.

Bir sonraki hafta program konu?unun Adalet Eski Bakan? Mahmut Oltan Sungurlu ve GS?AD Genel Ba?kan? Do.Dr.Kenan Ayd?n olaca??n? belirten program moderatr Yksel Yal?n haftaya ar?amba 22.00 kimselere randevu vermeyin, Kanal 9 da gr?elim dedi.
Program?n zet yay?nlar?n?n yeni tasar?m a?amas?nda olan yerelgelisim.com dan takip edebilirsiniz.

De?erli Dostlar,

KANAL 9 da yap?mc?l???n? ve sunuculu?unu yapt???m YEREL GEL???M de 15 ARALIK ta konu?umuz Adalet Eski Bakan?m?z Sn.Mahmut Oltan SUNGURLU ve GS?AD Genel Ba?kan?m?z Sn.Do.Dr.Kenan AYDIN olacakt?r.
Soru ve nerilerinizle programa ilgilerinizi bekliyoruz.

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız


Mahmut Oltan SUNGURLU
Adalet Eski BAKANI


Do.Dr.Kenan AYDIN
GS?AD GENEL BA?KANI