K?ymetli Ziyaretiler, de?erli dostlar?m,

Bili?im a??n?n etkinli?inin, gcn en nemli belirleyici unsuru oldu?u gnmzde, ileti?imin ve bilgi payla??m h?z?m?z?n art?r?lmas? ad?na byle bir siteyi ihtiya duydum.
Amac?m, bilenlerden ?renmek,bildiklerimizi peki?tirmek ve genlerle payla?makt?r.Uygulama biimlerimizin model olmas?n? sa?lamay? nemsiyor, yar?nlardan beklediklerimizi iyi izah edebilirsek genli?e klavuz olabilece?imizi d?nyorum. HAKKIMDA linkindekiZGEM???M de grece?iniz zere,Mhendislik bilgi ve birikimlerimizi, ?rendiklerimizi, ya?ad?klar?m?z?,sosyo-kltrel bak???m?z?,fikri yap?m?z?,bireysel,yerel ve lke ?karlar? a?s?ndan katma de?er sa?lamak zere bir heycan? size ta??mak istedim...

Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 13 ziyaretçi çevrimiçi

DERKENAR

Bazen, adaletsizli?i e?it da??tmak bile adalettir.


GMP-GM?HANE MHEND?S&M?MARLAR PLATFORMU yeni dnem panel serilerine EVRE B?L?NC? ile ba?lad?.Panelin ev sahipli?ini Ayd?n N?VERS?TES? stlendi.
evre Komisyonu Ba?kan? Mikail Kmrcnn a?l?? konu?mas?n? yapt??? panelde, ba?kan Kmrc, evrenin asl?nda ok geni? kapsaml? bir konu oldu?unu belirterek bu konulardan evsel at?klar?n tasnifi, toplanmas?, yeniden i?lenmesi srelerinde bir evre bilinci olu?turma amal? bu paneli dzenlediklerini ifade etti.Daha sonra GMP faaliyetleri hakk?nda genel a?klama yaparak panelin amac?n? ve ieri?ini Gmp Ba?kan? Yksel HAMZAO?LU ?u szlerle ifade etti.
GMP olarak amac?m?z mesleki bilgi birikimimizi geli?en teknolojik geli?imlerle harmanlayarak toplumumuza ve meslekda?lar?m?za ve do?du?umuz yere katmade?er sa?lamakt?r.Bu lkenin teknik ayd?nlar? olarak bu tip retken STK lar? daha etkin hale getirmek zorunday?z.Sivil teknik fikir ve projeler, hem yerel hemde merkezi ynetim srelerinin bir paras? olmak zorundad?r.Teknoljinin takibini en h?zl? en sratli ?ekilde yapmal?y?z. Art?k retken STK larda yer almak ve onlar? harekete geirmek bir SOSYAL SORUMLULUK DE??L, SOSYAL ZORUNLULUKTUR dedi. GMP 10 mhendislik komisyon ba?kanl??? ile, nmzdeki srete ihtisas panelleri dzenleyecek, lke gndemindeki gncel uygulamalara alternatif modeller retecek, katk? sa?layacakt?r.Yani geli?mi? lkelerdeki STK lar gibi bilgiyi tedarik etme ve i?leme merkezleri gibi al??acakt?r. Teknolojinin geli?imi ile tketimin artmas? ile elbirli?i ile kirletti?imiz bu dnyay? temizlemekte bence kirletenlerin grevidir.Bugn bu yzden buraday?z.Kurum olarak geni? kitlelere duyurmak istedi?imiz bir EVRE B?L?NC? al??mas? bu d?ncenin ilk ad?m?d?r, dedi.Ba?kan Hamzao?lu1 Aral?kda GMP olarak YEREL GEL???M program?nda komisyon ba?kanlar? ile konuk olacaklar?n? belirterek ard?ndan panelistleri krsye davet etti.
Programda Panel organizasyon komitesi, oturum ba?kanl???n? Giyad Ba?kan? ve Gsiad Ba?kanvekili Yksel YALINa verdi.Panelistler ise ?T ?retim yesi Prof.Dr.?zzet ZTRK, ?STA A.? Genel Mdr Yard?mc?s? evre Yk.Mh. ?enol YILDIZ, Sar?yer Belediye Ba?kan? ?kr GEN oldu.Salonda GMP yelerinin yan?nda GDEF Ba?kan? Vahit OLGUN, STK

ba?kanlar? ve Ynetim Kurulu yeleri, sanat?lar,kamu yneticileri ve idarecileri ve ,bas?n mensuplar? yer ald?.
Panel oturum ba?kan? YALIN, GMP EVRE Komisyonunun panelistlerin sunular?n? kitap haline getirerek bir EVRE PANEL?-1 BLTEN? haz?rlayacaklar?n?, program?n video ekimini www.gumup.org sitesinden yay?nlayacaklar?n? duyurdu.Geli?mi? lkelerde STK lar?ndan ihtisas derneklerinin oran?n?n %90 bizde ise STK lar?n %90 n? hem?eri derneklerinin olu?turdu?unu, STK lar?n belirgin bir sonu retmeleri iin art?k ihtisasla?maya do?ru gitmeleri gerekiyor diyerek, kat?l?mc?lara ve panel komitesine te?ekkr ederek ilk sz ?T evre Mhendisli?i ?retim yesi Prof.Dr.?zzet ZTRKe verdi.
Prof.Dr.?zzet ZTRK; Evsel at?klar?n kategorisi, ayr??t?rma, i?leme, geri dn?m ve elden ?karma srelerinde dnyadaki uygulamalar? ve teknolojilerini anlatt?.evre teknolojilerinin geli?imi konusunda dnya lkeleriyle birlikte yrtlen al??malara da yer veren Prof.ztrk, ne tip teknoloji kurulursa kurulsun bu i?in birinci aya?? pleri ilk at?m noktalar? olan evlerde tasnifli ayr??t?rma yap?l?rsa ba?ar?l? olunabilecektir dedi. Trkiyede konu hakk?nda yay?nlanm?? resmi mevzuatlar, cezai hkmler, bilinlendirme srelerine de de?inen Prof.ztrk, p toplay?c?lama i?leminin sisteme kavu?turulmas?yla ?u an %25 olan toplama oran?n?n 2025 y?l?na kadar %60 lara ?kar?lmas? hedeflenmektedir dedi.
?STA A.? Genel Mdr Yard.?enol Y?ld?z ise, ?STA olarak ?stanbulda p ve Kat? At?k Toplama sistemlerinin tarihesini, teknolojik sreleri,at?k toplama ve i?leme merkezlerinin al??malar?n? rnekleriyle anlatt?.Y?ld?z, ayr?ca ?STA taraf?ndan haz?rlanan tan?t?m videosunu da izleyicileri ile payla?t?.?STA A.? nin ?stanbulda at?k ynetimi ss oldu?unu belirten Genel Mdr Yard. Y?ld?z, STK lar zerinden halk?n bilinlendirilmesi, zellikle geri dn?m daha da verimli hale getirebilece?i gibi bunun zellikle enerji temini a?s?ndan da bir ciddiye al?nmas? gereken bir kaynak oldu?unu ifade etti. ?sta A.? n?n evre Teknolojileri konusunda yat?r?mlara devam edece?ini at?k geri dn?mndeki i?leme oran?n?n maksimize edilmesi, ve ye?il evreler kazan?lmas?n?n temel politikalar?n?n oldu?unu belirtti.
Sar?yer Belediye Ba?kan? ?kr GEN ise, dnyan?n stne titredi?i bir konuyu hem?eri mhendis meslekda?lar? ile i?lemenin byk keyif verdi?ini ifaderek ba?lad?.Hem?eri ba?kan, Sar?yer belediyesindeki plerin toplanmas?ndaki s?k?nt?lar? ifade ederek 114 trilyonluk toplam btenin % 14 nn p toplamaya gitti?ini ifade etti.p konteyn?rlar?ndan kullan?lm?? ev e?yalar?na dahi rastlad?klar?n? ifade ederek bu i?in sadece e?itim de?il bir kltr oldu?unu ifade etti.Japonyada ev han?mlar?n?n evsel at?klar? 11 ayr? kategoride toplayarak maksimum geri dn? sa?lad?klar?n?, bizim iin bu anlay???n o?u evrede at?lacak her ?eyi evden d??ar? ?karmak oldu?unu zlerek grdklerini ifade etti.Ba?kan GEN, biz bu konuya ilkokuldan ba?lad?k. Yavrular?m?z? e?itiyor bilinlendiriyoruz.Gecekondu alan?n?n geni? olmas? ilemizde bu ayr??t?r?lm?? plerin toplanma oran?n? olduka azalt?yor.Zamans?z at??lar ayr?ca i?i gle?tiriyor.Bunu ancak topyekn bir bilinlendirme ile a?abiliriz dedi.Sar?yer belediyesinin geri dn?ml at?k torbalar?n pazarlarda vatanda?lara da??tarak evre bilincine dikkat ekmeye al??t?klar?n? ifade eden gen belediye olarak tm mensuplar?n? bu konuda dzenli e?itime tabii tuttuklar?n? ifade etti.
Daha sonra kat?l?mc?lar?n sorular?na geildi.Ayd?n niv. Genel Sekreteri Fehmi BYKBAYRAM,Kosgeb Tekirda? ?l Mdr Ali VASF? ESK?C?O?LU,Giyad B?k.Yard Davut F?C?L,Gnd?umu Gazetesinden Zafer OBAN, Giyad YK yesi Hseyin KAYA,Bahelievler Belediye Ba?k. Yard.Temr TZEN,Sle Dernek YK yesi Yasir KARAHAN sorular? ve nerilerini ifade ettiler.
Program?n sonunda otutum ba?kan? Yksel YALIN, panelistlerin sunular?n? toparlayarak, gndemi ?u ?ekilde zetledi.Anla??l?yor ki, bu i?te sorumluluk bireylerde.Tasnif bu i?in birinci ?art?.Bayram mesajlar? gibi evre Bilinci olu?turma mesajlar? ataca??z,okullar?m?zda ilkokuldan ba?layarak EVRE DERSLER? talep edece?iz, STK lar?m?zda mutlaka evre Komisyonlar? kurulmas?n? isteyece?iz, bas?n?m?zdan tm tan?t?m organlar?m?za kadar bu i?i iyi pazarlayabilirsek, ilk tasnifli toplama srecini a?ar?z.Halk olarak, ilk sorumlulu?umuz buraya kadar.Sonraki sre yat?r?mc?larla ili?kili, ayr??t?rmadan sonra elde edilecek enerji, at?klar?n evreye daha az zarar vermesi ise evre Teknolojilerinin i?i. Gmp evre komitesi bu paneli blten haline getirdi?inde nerilerini de ekleyerek panelin amac?na ula?mas?n?n takipcisinin olmas?n? beklediklerini ifade etti.
Panele, Gm?hane Milletvekili Prof.Dr.Yahya DO?AN,?l zel ?dare Gen. Sekreteri ?smail YALIN, Belediye Ba?kan? Mustafa CANLI,GAS?AD Gen.B?k.Do.Dr Kenan AYDIN,?l Emniyet Mdr Hseyin mit YKSEL,Esenyurt Bel.B?k.Yard. nsal KIRA, ?EKAV Gen. Sekreteri Ramazan KAHVECi,K.ekmece Belediye Ba?kan? Aziz YEN?AY,?iran Bel. B?k. Yavuz ALTIPARMAK telgraf gndererek ba?ar? dilediler.
Daha sonra panelistlere pilaket verildi.Prof.Dr.?zzet ZTRK e pilaketi Ba?kan Hamzao?lu taraf?ndan takdim edildi.Ba?kan Hamzao?lu, Prof.ztrk beyi Gmp fahri yesi olarak kabul edildi?ini ifade ederek GMP Bilim Kurulunda grmek istediklerini ifade ettiler.Ard?ndan Sar?yer hem?eri Belediye Ba?kan?m?z ?kr GENǒe pilaketi GDEF Ba?kan? Vahit OLGUN taraf?ndan takdim edildi.?sta A? Genel Mdr yard?mc?s? ?enol YILDIZ a ise pilaketi Temr TZEN, Ayd?n niversitesine ise te?ekkr pilaketi evre Komisyon Ba?kan? Mikail KMRC ve yard?mc?s? Muammer EL?K taraf?ndan takdim edildi.Programa emektar sanat?lar?m?zdan Selahattin TANI? la birlikte Hseyin KAYA ve Alptekin Mall? da sanat camias?ndan panele kat?lanlar aras?ndayd?

Kanal 9 ekranlar?nda yay?nlanan Yksel YALIN taraf?ndan haz?rlan?p sunulan YEREL GEL???M in 1 Aral?k 2010 tarihindeki program?nda bu haftan?n konuklar? GMP-Gm?hane Mhendis&Mimarlar Platformu ba?kan? Yksel HAMZAO?LU ve komisyon ba?kanlar? yer ald?.
GMP Mhendislik komisyonlar?ndan ?n?aat Mhendisleri Komisyon Ba?kan? Soner KELE? ve yard?mc?lar? R?za KESLER, Mimarlar Komisyon Ba?kan? ayn? zamanda Beylikdz ?le Belediye Meclis yesi Turgay YALIN ve yard?mc?s? Ersin BEYAZ,evre Mhendisleri Komisyonu Ba?kan? Mikail KMRC yard?mc?s? Muammer EL?K ve GMP Genel Sekreteri Serkan KAYA yer ald?.
Programda Ba?kan Yksel HAMZAO?LU, GMP kurulu? srecini ve yap?lan faaliyetlerin yan?nda nmzdeki dnemde planlad?klar? faaliyetleri hakk?nda bilgi verdi.ye say?s?n?n 503 leri buldu?unu ifade eden ba?kan Hamzao?lu, bu say?n?n Trkiye genelinde binler seviyesinde oldu?unu tahmin ettiklerini ifade etti. yelerinin mesleki geli?imlerinin yan?nda, i? sahalar?ndan istifade etmenin nemini vurgularken, en byk amalar?n?n do?du?umuz yer olan Gm?haneye mesleki sahada teknik destek sa?layabilmektir dedi. Sadece 3 komisyonu ile programa kat?ld???n? ifade eden ba?kan GMP n 10 teknik komisyonunun oldu?unu ifade etti.

Programda ilk sz alan evre Komisyonu Ba?kan? Mikail Kmrc, komisyon olarak en son Ayd?n niversitesinde bir evre paneli yapt?klar?n?, evreye dnk 2011 de su konusunda bir panel daha yapacaklar?n? ifade etti.Gm?hane yereli iin de, yerel ynetimler ve evre ?l Mdrl? ile birlikte evre konusunda teknik al??maya haz?r olduklar?n? bunlar?n ba??nda Har??t nehrinin ?slah? ve kat? at?kalar?n i?lenmesini gndeme almak istedikerini bildirdi.Ba?kan Yard?mc?s? Muammer elik ise, Gm?hane de komisyon olarak a?a fidan? dikmek istediklerini ve bir GMP fidanl??? olu?turmak istediklerini belirtti.Maden yataklar? bak?m?ndan zengin kaynaklara sahip olan ilimizde zellikle evre dostu teknolojilerin kullan?lmas? gerekti?ine dikkat eken Muammer elik, bu konuda bilgilenmek ve yerinde inceleme yapmak istediklerini belirtti.
Mimar Komisyonu Ba?kan? Turgay Yal?n ise, konuyu ?ehir planlamalar? ve kent mimarisi ynnden de?erlendirdi. Kentsel dn?m ?stanbul ve Trkiye geneli olarak de?erlendiren Yal?n, Gm?hane iin de Kentsel Dn?mn gerekti?ini ancak bu konuda detayl? bilginin yerel ynetimler ve ?mar Mdrl? ile gr?tkten sonra karar gr? bildirebilece?ini ifade etti.
?n?aat Mhendisleri Komisyon Ba?kan? Soner KELE? ise, bugn ?stanbuldaki byk lekli AVM lerin,Oto centerlar?n, kent ve ya?am merkezlerini yapanlar Gm?haneli in?aat firmalar?d?r, ve bu firmalar bu konuda a?k ara ndedir. Yap? fuarlar? ve yap? teknolojilerini yak?ndan takip ettiklerini ifade eden komisyon ba?kan? Soner Kele?, 2011 Ocak sonu gibi Mimarlar Komisyonu ile birlikte bir Kentsel Dn?m Paneli yapacaklar?n? ifade etti.?n?aat sektrnn Trkiyenin lokomotifi olup bundan 650 yak?n alt sektrn faydaland???n? ifade eden Soner KELE?, TOK? nin arazi avantaj?ndan zel sektrle ciddi bir rekabet iinde oldu?unu syledi.
Komisyon ba?kan yard?mc?s? R?za KESLER ise, hedefi ve amalar? belli olan STK lar?n ba?ar?lar?n?n fark?nda olduklar?n? bu konuda daha ok al??malar? gerekti?ini bu sebeple tm meslekda?lar?n? ayn? at? alt?nda hizmete a??rd?.
Genel Sekreter Serkan KAYA ise, GMP yelerinin www.gumup .org sitesinden istifade etmelerini, teknik al??malar?n? site zerinden yay?n?n?n mmkn oldu?unu ifade etti. GMP n gcnn artmas?n?n yelerin ortaya koyaca?? samimiyete ba?layan Genel Sekreter Serkan KAYA, bugn birbirine inanm?? neredeyse her toplant?ya eksiksiz kat?lm?? konusuna motive edilmi? bir GMP var.Bu ekipten ba?ar? ?kar.2011 GMP iin panel,e?itim,teknik gezilerle dolu bir y?l olacakt?r dedi.
Programda, ayr?ca telefonla canl? ba?lant?lar kuruldu.Gm?hane milletvekili Prof.Dr.Yahya DO?AN, telefonla ba?lanarak Kentsel geli?imin ve evrenin nemine dikkat eken oturumun ieri?i hakk?nda gr?lerini ifade ederek, GMP n dzenleyece?i Kentsel Dn?m Paneline i?tirak etmek istedi?ini belirtti.
?iran Belediye Ba?kan? Yavuz ALTIPARMAK ise, ?iran'da belediye olarak kentin geli?imi hususundaki yap?lan al??malar? zetledi.29 Aral?kta yap?lacak programa konuk olarak kat?laca?? planlanan ?iran Belediye ba?kan?, evre konsunda kendilerinin de bilinlendirme al??malar?n?n devam etti?ini ifa de etti.
Tarihi eserlerin korunmas?n?n kentsel dn?mn bir paras? olmas? gerekti?ini ise, Kocaeli Byk?ehir Belediyesi ?ehir Esteti?i Mdr Volkan ?ENEL canl? telefon ba?lant?s?nda izah ederek, zellikle Sleymaniye mahallesi zerinde son dnemlerde yap?lan al??mlara? zetledi.
Program?n format?nda yer alan rutin ba?lant?da haber Muhabiri Recep ERG?N in Gm?haneden haftal?k haberlerin sunuldu?u Haftan?n Panoramas? izleyicilerle payla??ld?.

Kanal 9 da Yksel YALIN taraf?ndan haz?rlan?p sunulan Gm?hanelilerin tart??ma platformu olan Yerel Geli?imin konuklar?, Gm?haneli spor kuluplerimiz oldu. Gm?hane spor ba?kan? Kurban KARAGZ, Torul Genlerbirli?i Ynetim Kurulu yesi Nizamettin Y?lmazer ?stanbul Gm?hanespor ba?kan? Mehmet nl, Gen Gm?haneliler Grubundan Ba?kan Bayram TA?KIN, ve grup yelerinden Faruk KU?,Ferhat KARAGZ,Atilla ?AH?N nin kat?ld??? programda, Gm?hanelilerin spor dnyas? masaya yat?r?ld?.
Gm?hanespor tesislerinin son durumu, a?l?? planlamas?, Gm?hanesporun ligdeki son ba?ar? grafi?i, taraftarilgileri ve tak?ma destek taleplerinin konu?uldu?u programda Kurban KARAGZ, tesislerin lkemizde ekonomisi Gm?haneden ok ileride olan bir ok ilde olmayan tesisler oldu?unu, tesis yat?r?ms?z bir kulubun ba?ar?s?n?n mmkn olamayaca??n? ifade etti.
Gm?hanesporun ligdeki mcadelelerini ve zorlu yolculuktaki mcadelelerini anlatt?.Telefonla ?sta A.? Genel Mdr ve Gm?hanesporun Onursal Ba?kan? Osman AKGLle yap?lan canl? telefon ba?lant?s?nda Akgl zetle, tesislerden sonra Gm?hanesporda kalitenin daha da artaca??n?, oyuncular?n daha motive olaca??n? ve daha ba?ar?l? bir kulup olaca??n? ifade etti.
Torul Genlerbirli?i ad?na konu?an, Nizamettin YILMAZER ise, verilen mcadelenin tarihesini ifade ederek tak?m?n olduka zor ekonomik ko?ullarda bu seviyeye geldi?ini, tm hem?erilerden tak?ma maddi manevi destek bekledi?ini ifade etti.Torul Genler Birli?inin kendi sahas?na Galatasaray, Be?ikta?, gibi marka tak?mlar?n? getirdi?ini bu manada ?ehrin tan?t?m?na ciddi bir katk? sa?land???n? belirterek kulup olarak net destek a?rs?nda bulundu.zellikle deplasman malar?nda tak?mlar?na deste?e hat savhada ihtiya oldu?unu ifade eden Y?lmazer, Torul GB bundan sonra ?k??a geecektir, buna eminiz, Be?ikta? galibiyeti bunun iim bir i?arettir dedi.

?stanbul Gm?hanespor Ba?kan? Mehmet nl ise, ?stanbul Gm?hanespor un ok eski ve kkl bir tak?m oldu?unu, birok tak?ma oyuncu yeti?tirdi?ini, zellikle genlerin rehabilite edildi?i bu kuluplere herkesin destek vermesi gerekti?ini bildiridi.Geen y?l kendi grubunda ?ampiyon olan ?st.Gm?hanesporun ba?ar?l? ?k???n?n devam edece?ini ifade eden ba?kan nl, biz hem?erilerimizden tak?m?n yan?nda olmas?ndan ba?ka bir ?ey istemiyoruz dedi
Program?n tart??ma faz?ndan de?erledirmeyi izleyicilere moderatr Yksel YALIN gelen e-postalar,telefonlardan anlad?klar?m?z, konu?tuklar?m?zdan ortaya ?kan ana hususlar ?unlar ;

Kuluplerimiz ilimiz iin en nemli tan?t?m unsurlar?d?r.Kaliteli kulupler ayn? zamanda ?ehirleri de marka yaparlar.T?pk? Barcelona, Real Madrid gibi.Bu yzden yereli geli?tirmek istiyorsak kuluplerimizi ekonomileri ile birlikte geli?tirmek durumunday?z.Bunun iin her tak?m?n bir pazarlama-tan?t?m sorumlusu olmal?, tak?ma gelir sa?layacak promosyon, taraftar kart?, Gm?store gibi al??malar yap?lmal?.zellikle byk illerde tak?mlar?n birer tan?t?m temsilcisi olmal?, bu temsilciler hem ekonomik gelir temin etmeli hem de tak?mla taraftar aras?nda kpr olmal?, dedi.