K?ymetli Ziyaretiler, de?erli dostlar?m,

Bili?im a??n?n etkinli?inin, gcn en nemli belirleyici unsuru oldu?u gnmzde, ileti?imin ve bilgi payla??m h?z?m?z?n art?r?lmas? ad?na byle bir siteyi ihtiya duydum.
Amac?m, bilenlerden ?renmek,bildiklerimizi peki?tirmek ve genlerle payla?makt?r.Uygulama biimlerimizin model olmas?n? sa?lamay? nemsiyor, yar?nlardan beklediklerimizi iyi izah edebilirsek genli?e klavuz olabilece?imizi d?nyorum. HAKKIMDA linkindekiZGEM???M de grece?iniz zere,Mhendislik bilgi ve birikimlerimizi, ?rendiklerimizi, ya?ad?klar?m?z?,sosyo-kltrel bak???m?z?,fikri yap?m?z?,bireysel,yerel ve lke ?karlar? a?s?ndan katma de?er sa?lamak zere bir heycan? size ta??mak istedim...

Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 4 ziyaretçi çevrimiçi

DERKENAR

Bazen, adaletsizli?i e?it da??tmak bile adalettir.

Dostlar,

YEREL GEL???M 2. BLM 24 KASIMDA, SAAT 22.00 DE KANAL 9 DA..

KONU: GM?HANEDE SPOR
KONUKLARIM: GM?HANESPOR BA?KANI VE Y.K. YELER?
TORUL GENLER B?RL??? VOLEYBOL TAKIMI BA?KAN VE Y.K YELER?

E-POSTA ??LE KATILAB?L?RS?N?Z : Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Gemi? blmler iin www.yerelgelisim.com sitesinde yay?na sunulacak.Site haz?rl?k halindedir.

KANAL9, uyduda, dsmartta,kablolou TV de manuel ekleyebilrisiniz.
Frekans, TURKSAT ,12729, Symbol: 30000, 5/6, vertical(dikey)

Bulundu?u yerde izleyemeyenler,internette WWW.KANAL9.COM.TR den ?ZLEYEB?L?RLER.

Not: Web sitem ve YEREL GEL???M LE ?LG?L? NER?LER?N?Z? sa? taraftaki ziyareti defterimde payla?abilirsiniz..

Dostlar,

Kurban bayram?n?z en iten dileklerimle kutlar, sa?l?kla s?hhatle nice bayramlar diliyorum.

Yksel YALIN

BASINDAN...

G?YAD Ba?kan? Yksel YALIN taraf?ndan haz?rlan?p sunulan YEREL GEL???M Gm?haneli hem?eriler taraf?ndan yo?un ilgiyle izlendi.Gm?haneli akademisyenler ve niversite ?rencilerinin konuk oldu?u porogramda E??T?M konusu i?lendi.GS?AD Genel Ba?kan? Do.Dr.Kenan AYDIN Y?ld?z Teknik niversitesi ?retim yesi Prof.Dr.Ali ?Lker GM?EL?, Yeditepe niv.?leti?im Fakltesi ?retim yesi Do.Dr.Yusuf DEVRAN beyin kat?ld?klar? programda, Lise son s?n?f e?itimi, tercihler ve niversite E?itimlerinin kalitesi geli?mi? lkelerdeki rnekleriyle kar??la?t?r?ld?.Gm?hane Valisi Enver SAL?HO?LU,GMP Ba?kan? Yksel HAMZAO?LU nun canl? telefonla kat?ld??? programda haber muhabiri Recep ERG?N de Gm?haneden haberlerin yer ald??? Haftan?n haber panoramas?n? sundu.
niversite ?rencilerinin sorular?n?nda yer ald??? program, yay?n s?ras?nda hem?erilerin yo?un mesaj ve e-postalar? ile interaktif bir program oldu.Yay?n sonras? Kanal 9 a yo?un bir talep gelmesiyle kanal yay?n yneticileri program? PAZAR gn saat 11.00 de tekrar yay?nlad?lar.Program moderator Yksel YALIN, hem?erilerimizin programa olan ilgilerine te?ekkr ederek bir sonraki programda daha da ba?ar?l? olmas? iin neri beklediklerini ifade ederek, ?unlar? syledi;


- Bu program?n, Gm?haneye katmade?er sa?layan bir formatta olmas?n? arzu etti?ini,Yerel Geli?imin zellikle Gm?hane d???nda ya?ayan Gm?hanelilerin do?duklar? yere sahip ?kmalar?, ekonomik katk? sa?layacak projeler retilmesini hedeflediklerini ifade etti.Yksel Yal?n, bugn byk ?irketlerde nemli pozisyonlarda yneticilerimiz, devlette ve kamuda st dzey yneticilerimiz,i? adamlar?m?z, akademisyenlerimiz rektrlerimiz var.Son derece nitelikli ve kaliteli insan gcmz var.Bu kayna??n daha mspet sonular retmesi iin arac? olmaktan ba?ka hibir maksad?mz??n olmad???n ifade etmek istiyoruz, dedi. Yerel Geli?imin, ileride ok srpriz geli?meleri projelendirdi?ini, turizm projeleri, Gm?hane niversitesinin tan?t?m? ve i?birli?i programlar?, profosyonel tar?m, sporun ekonomik boyutunun geli?imi, kobi yat?r?mlar?ndan tutunda okul yapt?rmaya kadar Gm?hanenin ekonomik kaynaklar?n?n hem?erilerimize ve lkeye adeta gnll tan?t?m organizasyonu gibi al??aca??n? belirtti.

Her ar?amba gn saat 22.00 de yay?nlanacak olan program?m?z?n ilerleyen haftalar?nda, Sn.Valimiz,?imdiki ve eski dnem milletvekillerimiz,Gm?hane niversitesi rektr ve MYO mdrleri, il ve ile belediye ba?kanlar?m?z,ile kaymakamlar?m?z valili?imize ba?l? il mdrlklerimiz,Gm?hane Sanayi ve Ticaret Odas? ba?kan ve yneticilerimiz,GS?AD, G?AD gibi i? adamlar? derneklerimiz,GMP, ?EKAV, KSEV gibi teknik tabanl? dernek ve vak?flar?m?z, Federasyon ba?kanlar?, sektrden sanayici ve i? adamlar?m?z, Gm?hane spor,Torul Genler Birli?i Voleybol tak?m?m?z?n yneticileri, bas?n?m?z, kltr sanat elilerimiz, gibi ?ehrin geli?imindeki nc organizasyonlar?m?z, kat?labilecekler le?inde planlad???m?z konuk profillerimiz iinde yer almaktad?r.Pogram?n muhteviyat?n? tan?t?mlar?m?z devam edecektir.nmzdeki hafta program?n tan?t?m dosyas?n?n kapsam?n? yukar?da bahsi geen kurumlar?m?za ula?t?rm?? olaca??z. Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Bu e-Posta adresi istek d??? postalardan korunmaktad?r, grntlyebilmek iin JavaScript etkinle?tirilmelidir adresinden e-postayla fikir ve nerileri bekledi?ini ifade ederek, zellikle hem?erilerimiz taraf?ndan gsterilen ilgiye ve program?m?z?n sponsoru MUTLU ?N?AAT atekrar te?ekkr ediyoruz dedi.