K?ymetli Ziyaretiler, de?erli dostlar?m,

Bili?im a??n?n etkinli?inin, gcn en nemli belirleyici unsuru oldu?u gnmzde, ileti?imin ve bilgi payla??m h?z?m?z?n art?r?lmas? ad?na byle bir siteyi ihtiya duydum.
Amac?m, bilenlerden ?renmek,bildiklerimizi peki?tirmek ve genlerle payla?makt?r.Uygulama biimlerimizin model olmas?n? sa?lamay? nemsiyor, yar?nlardan beklediklerimizi iyi izah edebilirsek genli?e klavuz olabilece?imizi d?nyorum. HAKKIMDA linkindekiZGEM???M de grece?iniz zere,Mhendislik bilgi ve birikimlerimizi, ?rendiklerimizi, ya?ad?klar?m?z?,sosyo-kltrel bak???m?z?,fikri yap?m?z?,bireysel,yerel ve lke ?karlar? a?s?ndan katma de?er sa?lamak zere bir heycan? size ta??mak istedim...

Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 8 ziyaretçi çevrimiçi

DERKENAR

Bazen, adaletsizli?i e?it da??tmak bile adalettir.

DOSTLAR,

Gmp-Giyad benim hayat boyu en ok de?er verdi?i projelerimdir.Biri aralar?nda sosyal ba?lar bulunan teknik retmeye adaylar?n platformu,di?eri sosyo kltrel ve iktisadi kayna?man?n temelinde bilgi payla??m merkezi.Bu iki projede bize ve ufuklar?m?za inanan arkada?lar?m?z taraf?ndan de?er grm? ve ya?amlar?n? srdryorlar.Bundan sonra da daha iyi yerlere geleceklerine eminim.?nand???m?z de?erlerin askeri, hadimiyiz.Birlik ve beraberli?imize inand?ka daha mkemmelini yapaca??m?za eminim.
Herkese en iten selam ve muhabbetler...Giyad 3. ya?gn program? haberini payla??yoruz.
----------------------

2007 y?l?nda kurulan G?YAD 3.YIL ?leni yapt?.Avc?larda yap?lan programa Siyasetciler, Brokratlar,Gsiad Ba?kan?,GDEFBa?kan?, Gm?hanespor Ba?kan?,?stanbul Gm?hanespor Ba?kan?, ?l ?le ve Ky dernek ba?kanlar? ve ynetim kurulu yeleri, Siyasi Partilerin il, ileynetim kurulu yeleri yer ald?.Veli Y?lmaz ve Sema ?ekerin sundu?u program AY TV den canl? olarak yay?nland?.
Hafta ii ak?am saati trafi?inden dolay? planlanandan bir saat rtarl? ba?layan program Alptekinle a?l?? yapt?.Giyad Folklr ekibinin yer ald??? program?n ard?ndan ba?kan Yksel YALIN krs alarak ?unlar? syledi;
2005 de GMP le ba?layan yolculuk 2007 de kurulan G?YAD la bu gnlere geldi.Derne?imizin ana temas? bilgi toplumu niteliklerini kullanarak iktisadi yard?mla?ma ve dayan??ma eksenine oturmakt?r.Bunun d???nda e?itim,sa?l?k,spor, seminer,panel, ihtiya hallilere yard?m, Gm?haneden getirilen yerel rnlerimizin pazarlanmas? gibi al??malar art?k rutin uygulama olmu?tur, bunlar?n detaylar?na sitemizden ula?abilirisiniz dedi.

Yal?n, Gm?hane yereli iin;
- Sleymaniye Kayak Merkezi, Kse Havaalan?,Demiryolu Projesi iin teknik al??malar?n ve fizibiletelerin bir an nce tamamlanmas? ve Pestil-Kme ve Ku?burnu trevi rnleri iin Gm?hanede G?da laboratuar?n?n kurulmas? ve ihracata a?lmas? konusunda nerileri dile getirdikten sonra, lke geneli iin ?u ifadelere yer verdi;
- E?itim-?retimin, ?retimi gitmi? sadece e?itimi kalm??. zellikle, oku ezberle ve ge tekni?inden,?ren ve anla modeli zerinde e?itim mfredat?n yeniden bir olu?turulmas?n?, geli?mi? lkelerde e?i olmayan dersane sektrnnart?k sonland?r?lmas? gerekti?ini belirtti.nceden niversiteler iin lise son s?n?fta ilgi gren dersaneler, e?itimin kalitesinin zay?flat?lmas? ile ortaokula kadar indi.ocuklar adeta yar?? at?na dnd.Madem Anadolu liseleri, teknik liseler bu kadar kaliteli ve onlara ilgi var, dz liselerin mfredatlar? da ayn? olsun, oradaki hocalar uzaydan gelmiyor.Dersane sektrne rant sa?lamak iin kurulan bu dzenin art?k sona erdirilmesi gerekiyor dedi.
- Demokrasimizin daha da geli?mesi ve siyasettekalitenin ykselmesi bak?m?ndan birileri taraf?ndan seilmi?lerin seilmesi de?il,halk?n setiklerinin seilmesi zerine bir seim sisteminin yap?lanmas? ve seilenlerinindonan?m? ve yeterlili?i a?s?ndan TEKNOS?YASET biliminin art?k mfredatlara girmesini, ayr?ca siyasetin ay?ran ayr??t?ran partizan bir anlay??tan lke meselelerinde ayn? masalarda zmn retebilen bir anlay??a do?rue?ilimin zlemi iinde olduklar?n? belirtti.
- Konu?mas?n?n son blmnde,?skenderundaki ?ehitlerimize vurgu yaparak, gndz ayn? tasadan yeyip ak?am arkadan vuran anlay???n bitmesi iin hukukun ve adaletin uygulama biimlerinin yeniden revize edilmesi gerekti?ini, demokratik hak ad?na krsllerde devlete,millete vatana ve bayra?a meydan okuyanlara hadlerinin bildirilmesi gerekti?ini ifade etti.
- Ayr?ca ?srailin devlet eliyle yapt?klar? katliam? da ?iddetle k?nayan ba?kan, grev d??i?lerindedir ancak bizler topyekn refleksleri a?k ve duyarl?, meselelerine sahip ?kan bir millet olmal?y?z. Yahudi Markal? rnlerim boykotu iin tm duyarl? vatanda?lar?m?z? greve a??yorum dedi.
Yal?n, 2 hafta nce derne?e al?nan yer iin desteklerini esirgemeyen sponsorlarate?ekkr ederek ederek ynetim kurulunu krsye davet etti.Krsye gelen YK yelerini de tan?tan Yal?n, Ba?kan vekili Ramazan KAHVEC?,birlik ve beraberli?e dikkat ekerek G?YAD ok yo?un tempoyla al??an bir dernek, zellikle yer al?m?ndan sonra herkesde ba?ka bir heycan ba?lad?, birlik ve beraberli?imizin geli?imi ile sosyal ileti?im kalitesi art?yor, her zaman sylyoruz, Gm?hanelilik her geen gn markala??yor dedi.Dernek YK yesi Serkan KAYA ise, gerek G?YAD gerekse GDEF le yo?un bir tempo iinde al???yoruz, burada herkes sorumlulu?unun bilincindedir dedi.Ba?kan yard?mc?s? Tuncay ORAKI ise, zellikle ?stanbulda ya?ayanlardan memleketi tan?mayanlar iin bu yap?lar ok nemli bir grevi stlenmi?tir, co?kuyla arzuyla al???yoruz, daha da gzellerini yapaca??z dedi.
Daha sonra GMP ba?kan? Yksel HAMZAO?LUNU krsde sz ald?.GMP Ba?kan? ?unlar? syledi; ?u anda 425 leri a?an ye say?s?na ula?an GMP, Gm?hanenin y?ld?z tak?mlar? aras?nda yerini alacakt?r.Hem Gm?hane hem de lkemizin gelece?i bak?m?ndan bu teknik organizasyonlar son derece nemlidir.Trkiyede bu manada e?i olmayan bu olu?um ayn? zamanda ba?l? ba??na bir projedir, dedi.Hamzao?lu ayr?ca, meslekda?lar?m?z?n bu yap?ya ye olmalar?n?, grev almalar?n? bekliyoruz diyerek nmzdeki gnlerde de, meslekda?lar?m?zla teknik geziler, e?itim seminer panel ve yurtd??? programlar? olmak zere bir dizi planlar?m?z? olu?turduk.Ancak en nemsedi?imiz konu Gm?hane iin proje retmektir dedi.Bunun yan?nda meslekda?lar?m?za i? ve staj imkanlar? konusunda da al??ma yap?yoruz dedi.Daha sonra Gmp Meslek Komisyonlar?n? krsye davet eden Ba?kan Hamzao?lu, komisyon ba?kanlar?ndan baz?lar?na mikrofon verdi.
Hamzao?lunun ard?ndan Trkmen Ressamlar?n yapm?? oldu?u Gm?haneyi anlatan resim G?YAD derne?ine yer alma konusunda katk? iin a?k art?rma ile sat?ld?.Tablo Gndzler Yap? Murat Gndz de kald?.Tablo sat??? esnas?nda Gdef Eski Ba?kan? Tamer NSAL,Gyad Ba?kan? Tahsin S?T,Gsiad Ba?kan? Do.Dr.Kenan AYDIN ve Elif Yap? Firma sahibi Gkhan KKAKYZ sahnede gr?lerini dile getirdiler.
Gecede Giyad yer al?m?na destek verenlere pilaket takdiminden sonra Cemal KAYA sahne ald?.Cemal Kayan?n ard?ndan Federasyon Ba?kan? Vahit OLGUN krs ald?.Vahit OLGUN, Federasyonun Feshane programlar? ve sonular? zerinde duradu.Ayr?ca lkemizin genel meseleleri konular?ndan ?skenderun ?ehitleri ve ?srail katliam?na gnderme yaparak malum olaylar? k?nad?.Olgun, G?YAD a yer konusunda a?r?y? yeniledi.
Programa kat?lamayanlar?n telgraf mesajlar?ndan, Gm?hane Valisi Sn.Enver SAL?HO?LU, Belediye Ba?kan? Mustafa CANLI, Vekillerimizden Prof.Dr.Yahya DO?AN ve Do.Dr. Kemalettin AYDIN, Kse belediye ba?kan? ?erif AYGN,?iran Belediye Ba?kan? Yavuz Alt?parmak,GTSO ?smail AKAY,MHP ?l Ba?kan? Orhan MAZMAN ve YK yesi Fazl? O?ur, AK Parti Gm?hane ?l Ba?kan? Yusuf ZGN ve YK yesi Ekrem O?UR, gumushane.gen.tr sahibi Recep ERG?N, Drtkonak-Yaydemir Web master Ycel Ergin,Tekirda? Giyad ?l Temsilcisi Ali Vasfi ESK?C?O?LU nun mesajlar? okundu.
Hseyin KAYA saz ekibi ile Anadolu ezgilerinden trklerle hzn ve co?kuyu birlikte ya?att?.Ard?ndan hem?erimiz Seil YAVUZ sahne ald?.Daha sonra, GS?AD Genel Ba?kan? Do.Dr.Kenan AYDIN lke gndemi ve yerel gndemle ilgili genel de?erlendirmelere yer verirken G?YAD ?n faaliyetlerinden vg ile bahsederek daha kalitelilerin yap?lmas? iin G?YAD a verilmesi gereken deste?e dikkat ekti.Ba?kan Ayd?n ayr?ca Yksel HAMZAO?LU ile yeni dnemde ok gzel faaliyetlere imza at?lan GMP n ok nemli bir bo?lu?u dolduraca??na i?aret etti.
Pilaket treninde bir konu?ma yapan Gm?hanespor Ba?kan? Kurban KARAGZ ise, son gnlerde Gm?hanespor zerinde yrtlen speklasyonlara ?iddetli tepki gstererek, Gm?hanenin insan? da merttir, sporcusu da.Kendi kalitesizliklerinin yan?na e?da? arayanlar?n Gm?haneden eli bo? dner dedi.
Gecenin kapan???nda Filiz A?AR sahne ald?.Gecede yine Gm?haneden Pestil Kme,Nadir zer Bitki aylar?, Gm?hane Gm?su rnleri,Gm?hane Ekmeklerinin tan?t?m? ve pazarlamas? yap?ld?.
Ba?kan Yksel YALIN, gecenin en byk amac?n?n Giyada al?nan yere destek sa?lanmas?,GMP n tan?t?lmas?, lke gndemdeki malum konular?n dile getirilmesi, Giyad?n ya? gnnn kutlanmas?n?n i?leyi?i idi.Biz program?z?n amac?na ula?t???n? d?nyoruz. G?YAD ve GMP ten emek veren tm arkada?lar?ma ve bizleri izleyen, bizlere gvenen herkese te?ekkr ediyoruz dedi.Virane da?lar?n yollar?n uzun,
Gurbette iimi sarar bir hzn,
Yapra??n gazelin d?erde gzn,
Drt mevsim sevdams?n sen Gm?hanem,

Har??t?n da?lar? yarar da gider,
Ye?ilin ba?lar? sarar da gider,
Da?lar?n s?ral? bir karar da gider,
Zirveleri incili kar Gm?hanem,

Karacan Tomaran inci nak??tan,
Santada kemerler rlm? ta?tan,
Ecdad Darphanesi ?kard? ta?tan,
Sleyman mekan? yer Gm?hanem,

stadlar szleri dizer yazarlar,
Na?meler trkler zler yazarlar,
Yrekleri yakan szler yazarlar,
A???? ozan? bol Gm?hanem,

Bu szler o topra?a sevdaym?? me?er,
?airlik neyine Ykselin me?er,
Hak vaki olur da gelirse e?er,
Da??nda bir yer, ver Gm?hanem,
La?oda(*) bir yer ver Gm?hanem..

Yksel YALIN

04.05.2010

Da?lar?n avucundaki ?ehrin bir sesi var.Susmadan, durmadan, hafta iisi, hafta sonusu olmayan bir serilikte.Tek ki?ilik dev kadro" filmi vard?, ona benziyor bi para.Hani oluyo ya,senaristi,oyuncusu,ynetmeni,sahnecisi,set uzman?,ba?rol,misafir sanatc?s?,seslendirenin tek ki?i oldu?u bir film.Cidden byle bir film gibi.Bana yle geliyor www.gumushane.gen.tr ve Recep ERG?N.
....


nemli olan kal?c? de?erler b?rakmakt?..
nemli olan kararl?l?kt?.
nemli olan herkese her de?ere e?it mesafede durabilmekti.
nemli olanizgiyi ve ilkeleri de?i?tirmeden dosdo?ru yrmekti.
En nemlisi Gm?haneyi bilgi teknolojilerinin hakk?n? vererek tan?tabilmekti.
....
O bir bilgisayar uzman? de?ildi.
O ne ileti?im fakltesinden mezun ne deyaz?l?m mhendisiidi.
O, azimle en iyisini takip ede ede mkemmeli sunma arzusunda idi.
O bize gre, Hayat niversitesinden mezun?leti?im Gnllsdr.
...
Yapt??? al??malar, haber ar?ivi,foto?raflar Gm?hane iin en kal?c? de?erlerdi.
Gndemi dzeyli i?leyi?i, haberi ve yaz?y? yorumsuz verip yorumu okuyucular?na b?rakm??, her fikre her dnyevi anlay??a e?it mesafede olmaya gayret etti.
Ard?ndan gitti?i, izledi?i, yerdi?i de alk??latt??? da sadece Gm?hane oldu onun iin.
Dz haber do?ru haberdir anlay??? herkesin tarafs?z taraf oldu?u bir site oldu gumushane.gen.tr
ve bir sitebir ?ehrin KOCA B?R PORTALI oldu b?kmadan yorulmadan verdi?i emeklerle.
...

Abdal Musan?n da??nda grdk onu,
Kelkitin dznde grdk onu,
Ziganan?n karl? zirvesinde grdk onu,
Har??t?n h?r?n suyunu yazd? o.
Baraj?n ac?mas?zl???n? resmetti o,
Memlekete dair ensevimli haberleri de, en zcyrek yakan sat?rlar?n? da.
Haber gerekti onun kaleminden, yazmak grevdi onun iin.
....

Yazarlar?n yazd?klar?n? ekranlardan ta??d? bizlere, tan?tt?, izletti okuttu.
Hem de kesenin a?z?n?n en dar oldu?u yerden, Gm?haneden.
ekranlardan izleyip de, aaaaa !.. Gm?hane diyen ka ki?iye tan?k olduk gen.tr yi grenlere.
Hani derlerya a?k ayr?lmak varsa heybetlidir, ayr?l?k varsa a?k var.Sevdi?ine kavu?mu? olan?n a?k neyine demi? ya sevilmemi?in biri !..
??te yle bir?ey.
Vatan gurbette gzel.Vatana a?k gurbette bi ba?ka diyor ?air.
Oras? buradan bi ba?ka gzel, oradan haber bir ba?ka merak, burdan.
...
Yaz karde?im.., kalemin dert grmesin, fla??n hi snmesin.
Yaz!.. senden grenler de yazs?n, o da yazs?n biz de yazal?m, ki okuyal?m.
Birbirimizi okuyal?m, zmz okuyal?m, ?u k?sac?k hayat? okuyal?m,
Sevmeyi okuyal?m, saymay? okuyal?m, muhabbeti okuyal?m.
Ne mutlu seni yetirenlere, ne mutlu seni tan?yanlara.
oluk ocu?una, mrne doyas?n,
O?ul...