K?ymetli Ziyaretiler, de?erli dostlar?m,

Bili?im a??n?n etkinli?inin, gcn en nemli belirleyici unsuru oldu?u gnmzde, ileti?imin ve bilgi payla??m h?z?m?z?n art?r?lmas? ad?na byle bir siteyi ihtiya duydum.
Amac?m, bilenlerden ?renmek,bildiklerimizi peki?tirmek ve genlerle payla?makt?r.Uygulama biimlerimizin model olmas?n? sa?lamay? nemsiyor, yar?nlardan beklediklerimizi iyi izah edebilirsek genli?e klavuz olabilece?imizi d?nyorum. HAKKIMDA linkindekiZGEM???M de grece?iniz zere,Mhendislik bilgi ve birikimlerimizi, ?rendiklerimizi, ya?ad?klar?m?z?,sosyo-kltrel bak???m?z?,fikri yap?m?z?,bireysel,yerel ve lke ?karlar? a?s?ndan katma de?er sa?lamak zere bir heycan? size ta??mak istedim...

Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

DERKENAR

Bazen, adaletsizli?i e?it da??tmak bile adalettir.

Dn ak?am BDP partisi milletvekillerinden Ahmet TRK e at?lan provakatif yumruk gndemde infiala sebep oldu.
...
?imdi o yumru?u atana sormak laz?m,
Neden yapt?n?
Ne ad?na yapt?n?
Millet milliyet ad?na m?? szde vatan bayrak ad?na m??
..
Peki ne oldu?
Bunun provakatif bir hareket oldu?unu d?nemedin mi arkada? !..
Bu hareketin kar??s?nda zaten b?ak s?rt? sknet darbe almaz m??
Kar?? eylemlerin mala cana gelece?ine ili?kin faillere kar?? savunman haz?r m??
Ya vicdan?n?
Ahmet TRK e yap?lacak en byk eylem, fikri eylemdir.
Yanl??lar?n? eksikliklerini, arp?k siyasi demelerini fikren rtmektir, sende bu yetenek ?ayet varsa tabii..
...
Bazen, yapmak istediklerimizle haklar?m?z aras?ndaki ince izgiyi kestiremez, tabiri caiz ise bir uval inciri berbat ederiz.
Fiziki darp bizim kltrmzn,ya?ay???m?z?n, anla??m?z?n neresinde?
...
Ben inanm?yorum.
Bu arkada? olsa olsa kurulmu? biri olabilir.
Bu seneryolar 12 Eyll ncesi de vard?.Bu yumruk, kavga zemini olu?turup kaos yarat?p i bar??a zeval vermektir.Bunun tesinde ba?ka bir ?ey de?ildir olamaz.
Trk milletinin millet-milliyet, vatan, bayrak ve devlet sevgisi bu faile net ifade ediyoruz, "1. SEV?YEDE ENGELD?R".
OLAMAZ..
OLMAMALIYDI.ENGELLENMEL?YD?.
...
?imdi ne yap?lmal??
K?nanmal?.
Bireysel ve mnferit bir hadisedir, yapan? ba?lar.
Bu tav?r toplumda kabul gren hi bir fikri yap?n?n rn de?ildir.
Bunun ileriye dnk kal?n sayfal? senaryo olmamas? ad?na;
STK lar taraf?nadan k?nanmal?,
Asla sahiplenilmemeli.
Terr rgt mensuplar?na prim verebilecek her trl tav?rdan uzak olunmal?.
...
Blcl? de, terr de her bir belas?yla birlikte ba??m?za salanlar?nma?a tutucular?n?n d??ar?da oldu?u unutulmamal?d?r.
Dikkat edelim,
Sakin olal?m...

K?ymetli Ziyaretiler, de?erli dostlar?m,

Bili?im a??n?n etkinli?inin, gcn en nemli belirleyici unsuru oldu?u gnmzde, ileti?imin ve bilgi payla??m h?z?m?z?n art?r?lmas? ad?na byle bir siteyi ihtiya duydum.
Amac?m, bilenlerden ?renmek,bildiklerimizi peki?tirmek ve genlerle payla?makt?r.Uygulama biimlerimizin model olmas?n? sa?lamay? nemsiyor, yar?nlardan beklediklerimizi iyi izah edebilirsek genli?e klavuz olabilece?imizi d?nyorum.

BU S?TEDE NELER PAYLA?AB?L?R?Z...
HAKKIMDA linkindekiZGEM???M de grece?iniz zere,Mhendislik bilgi ve birikimlerimizi, ?rendiklerimizi, ya?ad?klar?m?z?,sosyo-kltrel bak???m?z?,fikri yap?m?z?,bireysel,yerel ve lke ?karlar? a?s?ndan katma de?er sa?lamak zere bir heycan? size ta??mak istedim...

Gm?haneliyim...

Do?du?um yere olan ba?l?l???m ve sadakatimi yerel STK larda grev alarak yerine getirmeyeal???yorum.Bir Gm?hanecilik anlay???ndan ziyade, yksekokul e?itim dzeyi nfs yo?unlu?una gre lke genelinde en yksek olan illerden biri olmas?na ra?men GSMH d?k olmas?n?, geli?mi?lik dzeyinin tatmin edici olmay??? ilimiz iin yap?labilecekleri kendimize grev haline getirmi?tir.Yoksa83 y?l?ndna beri ?stanbulda ya?ayan biri olarak, ya?ad???m?z yere, lkemizin her kar???na kar?? sorumlulu?umuz vatanpenceresinden ayn?d?r...

Devamını oku...

GMP-GM?HANE MHEND?S&M?MARLAR PLATFORMU ?stanbul ?BB Florya Sosyal tesislerinde bir araya geldi.150 ye yak?n mimar ve mhendis meslekda? Gm?haneyi,lkeyi, ve mhendisli?in gelece?ini de?erlendirdiler.Ba?kan Yksel HAMZAO?LU nun kap?da kar??lad??? meslekda?lar salona s??mad?lar. Programda Gm?haneli eski dnem milletvekili Mustafa HAYKIR,?iran Belediye Ba?kan? Yavuz ALTIPARMAK,?tfaiye Daire Ba?kan? Ali KARAHAN,?BB Ruhsat Denetim Mdr zer GM?,Federasyon Bakan? Vahit OLGUN,Kosgeb Tekirda? ?l Mdr A.Vasfi ESK??CO?LU, evre Koruma Daire Ba?kan? Cafer SEZG?N,Ba?bakan teknik dan??man? Prf.Dr.Nuri YA?AR da gelenler aras?nda idi.Programa GMP Kurucu yeleri tam kadro yer ald?lar.Gndo?umu gazetesi haber muhabiri ve genel yay?n ynetmeni Veli YILMAZ da program?n bas?n konu?u idi.

Program?n takdimini GMP Genel Sekreteri Serkan KAYA yapt?.Daha sonra GMP n kurulu? sreci iin davet edilen GMP Kurucu ba?kan? Yksel YALIN slaytl? sunumunda ?unlar? syledi;

Devamını oku...