K?ymetli Ziyaretiler, de?erli dostlar?m,

Bili?im a??n?n etkinli?inin, gcn en nemli belirleyici unsuru oldu?u gnmzde, ileti?imin ve bilgi payla??m h?z?m?z?n art?r?lmas? ad?na byle bir siteyi ihtiya duydum.
Amac?m, bilenlerden ?renmek,bildiklerimizi peki?tirmek ve genlerle payla?makt?r.Uygulama biimlerimizin model olmas?n? sa?lamay? nemsiyor, yar?nlardan beklediklerimizi iyi izah edebilirsek genli?e klavuz olabilece?imizi d?nyorum. HAKKIMDA linkindekiZGEM???M de grece?iniz zere,Mhendislik bilgi ve birikimlerimizi, ?rendiklerimizi, ya?ad?klar?m?z?,sosyo-kltrel bak???m?z?,fikri yap?m?z?,bireysel,yerel ve lke ?karlar? a?s?ndan katma de?er sa?lamak zere bir heycan? size ta??mak istedim...

Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 11 ziyaretçi çevrimiçi

DERKENAR

Bazen, adaletsizli?i e?it da??tmak bile adalettir.

Giri?imcilik Orta 1. S?n?fta ba?lay?p e?itim ya?am? sonuna kadar devam etmesi gereken bir ders olmal?.
?leriki e?itimlerine devam edemeyecek orta lise mezunlar? dahi zel alanlarda giri?imci olmal?. 4 y?ll?k koca koca blmleri bitirenlerden giri?imci cesareti genler yeti?tiremiyoruz.
...
Amerikada ebeveynlerin %80 i mezun genleri giri?imci/mte?ebbis olmas?n? ve i? kurmas? zere ynlendiriyorlar. Trkiyede %80 devlete kapak atal?m beklentisi var. Yani bizdeki uygulaman?n tam tersi.
....
Gelece?in yeni ba?ar? ykleri iin bu konuyu yeniden d?nelim.

Dnyan?n en gen profosoru idi.

Prof.Dr.Oktay Sinano?lu.
Trk Einstein'? olarak adland?r?lan kuramsal kimyac? ve molekler biyolog Prof. Dr. Oktay Sinano?lu yo?un bak?mda. Trke'yi ya?atma ve var etme abas?yla tan?nan Sinano?lu, solunum cihaz?na ba?l? ya?at?l?yor.
Allah ?ifa versin...

OKTAY S?NANO?LU K?MD?R?

Devamını oku...


Ki?isel ibadetlerinizi resmedip payla?may?n.Gsteri? olur, riya olur.
Ki?isel iyiliklerinizi foto?raflay?p yay?nlay?p iyilik yapt?klar?n?z? mahcup etmeyiniz.Gsteri? olur, riya olur.
..

Devamını oku...