Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

Yazdır PDF
Giyad Ba?kan? Yksel Yal?n taraf?ndan haz?rlan?p sunulan ve her hafta ar?amba gn saat 22:00 da ekranlara gelen Yerel Geli?im'de bu hafta Kse Belediye Ba?kan? ?erif Aygn, Kse ?rfan Can MYO Mdr Do.Dr.Bahri Bayram ve KSEV Vakf? Kurucusu Atilla Kesler yer ald?.?zleyici konuklar ise, Kse Belediye Meclis yesi ve Ye?il Kse Gazetesi imtiyaz sahibi Veysel Cebel, Kse Derne?i yelerinden Recai Alp ve Alay Kesler yer ald?.
Belediye Ba?kan? ?erif Aygn, Ksenin yerel kaynaklar?n? tan?tarak zellikle, baraj?n faaliyete girmesi ile Ksenin geni? ve verimli tar?m alanlar?na kavu?tu?unu, 2011 iin Ksede tar?m ve hayvanc?l???n ok geli?me gsterece?ine i?aret ederek, toprak birle?tirme ve endstriyel tar?m iin al??malara sratle ba?lanaca??n? ifade etti. Ksenin dere ?slah?, MYO luna yap?lan destekler, spor ve kltrel alanda daha bir ok al??ma yapt?klar?n? anlatan Aygn nmzdeki y?l TOK? ye yapt?r?lmas? planlanan konutlar iin talep toplamaya ba?lad?klar?n? bu konuda tm kseli hem?erilerden destek beklediklerini ifade etti. nmzdeki y?l Bayburttaki at?k tesislerine p transferine geince Ksede art?k p probleminin de kalmayaca??n? ifade eden ba?kan Aygn, hayvanpazar?, TOKA(Toprakta Kad?n Eli) konusunda da proje olu?turduklar?n? belirtti.


?rfan Can MYO Mdr Do.Dr.Bahri Bayram ise, MYO hakk?nda bilgi verdikten sonra nmzdeki y?l a?lacak blmleri tan?tt?. Bayram, yeni blmlerin a?lmas?nda nmzdeki y?l yurt ihtiyac?n?n do?aca??n?, bunun yan?nda ?retmenler iin de Lojman?n acilen planlanmas? gerekti?ini, ifade etti. ?rencileri grmeye gelen velilerin kalacak yer problemini de ifade ederek, bina iinde ise bir konferans salonu, spor tesislerinin de sosyal ya?am kalitesi a?s?ndan Ksenin bir ihtiyac? oldu?unu belirtti. Ayn? zamanda Ziraat ve Zootekni Uzman? olan Bayram, ?rfan Can MYO'nun blge insan?n?n Ksenin verimli tar?m alanlar?ndan istifade edebilmeleri iin yeti?mi? teknik eleman konusunda gereken deste?i ilerleyen y?llarda verebilece?ine i?aret ederek, dam?zl?k, stte verimlilik ve model al??malar ad?na pratik uygulama alanlar? yapacaklar?n? belirtti.


KSEV Vakf? kurucu Ba?kan? i?adam? Atilla Kesler ise, KSEV vakf?n?n kurulu? srecini, vak?fla planlanan al??mlar? ve vakf?n ?u anki durumu hakk?nda ayr?nt?l? bilgi vererek, as?l amalar?n?n Kse'de atlye tipi imalatlar yap?lmas?n?n te?vik edilmesi, profesyonel hayvanc?l?k, birle?tirilmi? topraklarda verimli tar?msal uygulamalar yap?lmas? zerine projeler retebilmektir dedi. zellikle ceviz yeti?tirilmesi konusunda ok iyi bir bilinlendirme yap?lmas? gerekti?ini ifade eden Kesler, Kse blgesi itibar? ile bir ceviz cenneti olabilecek yeterlilikte oldu?unu belirtti. Turizm ad?na da Yayla evleri projesini neren Kesler, Ksenin turizm alanlar?n? Trabzondan ba?layan Turizm ?irketlerine pazarlayabilmek ancak ilenin konaklama problemlerinin zlmesi gerekti?ini ifade etti.

Veysel Cebel ise, herkesin el birli?i ile Ksenin ya?am kalitesinin art??rlmas? iin gayret iinde oldu?unu, belediye meclisi olarak yerelin geli?imi ve tan?t?m?na al?t?klar?n? ifade ederek Ye?il Kse Gazetesini tan?tt?.Cebel programla Ksenin tan?t?m?na katk?lar?ndan dolay? program moderatoru Yksel Yal?na plaket takdim etti.

Programa telefonla, Yerel geli?imin bir sonraki hafta konuk olarak kat?lacak olan Kse ?rfan Can MYO' nu yapt?ran i? adam? Mustafa Can ve Salyaz? Belediye Ba?kan? Mhr UarR kat?ld?lar.

Mhr Uar, 1,5 km lik pisti bitmi? Kse Havaalan?n bir an nce fizibilitelerinin bitirilerek faaliyete a?lmas? iin yetkilileri greve tm blge insan?n? bu projeyi takibe a??rd?.

IHA haber Muhabiri Recep ERG?N yerel geli?im penceresinden Gm?haneden haftan?n panoromas?n? sundu.
Haber Kayna??: Haber 29