Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 17 ziyaretçi çevrimiçi

Yazdır PDF

?leti?im teknolojilerinin nde gideni(!.) TV lar?n yay?n sahalar?nda diziler nemli bir pay almaya ba?lad?lar.Bu pay ticari anlamda TV lar?n ayakta durmas? iin kotar?ld??? sylense de, gtrdkleri konusundaki sessizlik ciddi kayg? vermeye ba?lam??t?r.
?lk?retim ve lise dnemi konular? da zaman zaman i?leyen dizilerde ocuklar?n yeni ergen olmu?lar?n a?k?m, sevgilim ve daha yak?n ili?kilerin vizyon edilmesi genlerde ciddi bir ruh sa?l??? problemi getirece?ini d?nmekteyim.Dizileri izleyenler taraf?ndan bir zentiye sebep verebilece?ini dikkate almak gerekiyor.Bu konu ne zaman gndeme gelse, szm ona entel tak?nt?lar? dnyada ok rne?i var, oooo biz hala nerdeyiz!.. ?eklinde a?da?l?k borozan? fleniyor.
zellikle kolejler ba?ta olmak zere, lise ?rencilerinin mini eteklerin boylar? ba?ka bir bahis olmakla beraber, daha ncede birka kez kaleme ald???m bu konu iyi o zaman ar?afa brnsnler ?eklinde ironiye ta??nm?? en az?ndan hafif dizalt?na getiremedi?imiz bu konu, a?k?m a?k?m sempati?i ile devam etsin bakal?m.
Tam bunlar gndemin z?barm?? konular? iken, hanlar han? ecdad Kanuni Sultan Sleyman zerinden yap?lan bir diziye tan?k oluyoruz. Toplumun hassasiyetlerini anlamakta zorlanan Halukun deyimi ile entel-dantel tipler, gndem olmaya al??arak bu milletin gemi?le olan ba?lant?lar?n?, hissiyatlar?n? gz ard? ediyorlar.Garibim lkemde birileri me?hur olmak iin Atatrk,din,milliyet,cumhuriyet ve demokrasi zerinden prim yapmay? tarz edinir her zaman. Eminiz ki, bu taktikler ya?am boyu srecektir.Ancak bizler sivil insiyatifler olarak, bu konuya tepki koymay? nemsemiz gerekiyor. Aksi taktirde, Nasreddin hocan?n zeytinleri misali buna de?di, buna de?medi deyip hepsini hazmedece?iz, niversiteden liseye yak?nda ilkokul seviyesine inerse bu seviyesizlik onuda ho?grmeyi ?renece?iz san?r?m .
Her zaman ifade etti?imiz lkenin gelece?i ad?na hassasiyetlerimizin takipcisi ve sesvereni olmal?y?z.Bu, devlet-millet meseleleri, lke ?karlar?m?z,sosyal de?erlerimiz,bizlerin btnl? ve birli?ine zarar verecek ne varsa her ?ey iin geerlidir.

Son olarak dizilerimizin bir ba?ka meziyetide, kahramanl?k ve polisiye dizileri ad?na beline ondrtl takan tak?r tak?r keklik vurur gibi insan ldrmesi.Bu gidi? nereye Allah a?k?na? Her kk ocu?un ilk oyunca?? ya silah ya pompal? tfek maketi.Bunlar?n byynce hangi psikoloji ile hayata haz?r olaca??n? d?nyormuyuz?Sigaraya getirilen yasaktan bu daha ncelikli.Sigaradan adam 40 y?lda lr, silahla an?nda.Bu i?e birilerinin son vermesi laz?m.En az?ndan dizi de?il sinema olsun, izlemek isteyen merakl?lar? para versin izlesin.Ya da ba?ka bir formul.
Ne istiyorlar bu lkenin i huzurundan anlam?? de?ilim.Yaz?k ediyorlar gelece?imize.Kontrol alt?na al?namayan asabi bir nesil yeti?iyor.Bir ?eyler yapmak laz?m !...Sanat camias? imi?, rengarenk dnya imi?, dnyan?n ilerisi imi?.?unun gtrdklerini de bi d?nmek laz?m de?il mi?