Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 8 ziyaretçi çevrimiçi

Yazdır PDF

Sivil ses, sivil duru? bilgiyi kullanma gcne sahip olursa sivil otorite olur. Kullanamazsa ynlenen, nas?l isterseniz !.. emrinize amadeyiz !.. diyen, birilerinin lokallerine dner. Dnya srekli ve h?zl? bir geli?im-de?i?im iinde diyoruz. Peki biz bu geli?im-de?i?imin neresindeyiz? Bir btnn geli?erek de?i?imi iin ncelikle bireyin geli?imi gerekiyor. Hem geli?imi isteyece?iz, hem bunun iin aba gsteremeyece?iz. Sonra da yerimizi be?enmeyece?iz.. eli?kili bir durum.
Gl toplumlar, gl bireylerin eseri olabilir. Bireyde gc nas?l anlamal?y?z? E?itim bu i?in nemli bir aya?? ancak, kullan?lmayan bilgi bireyde bu i?e verilen zahmetten teye geemiyor. O halde en nemli parametre bence bilgiyi kullanma gc
Uluslararas? bir kurulu?un denetiminde denetim yelerinden biri ?unu ?yledi; e?itim ihtiya, ancak kullanmak zorunluluktur, dedi. Mesela, ben k?rm?z? ???kta geen ne profesrler grdm diye ekledi. Bu a?klama bilgiyi kullanman?n nemini ifade ediyor. Tabii, akademisyenlerimiz al?nmas?n bilginin en yksek dozda ta??y?c?lar? olduklar?ndan bu ifade kullan?lm??t?r.
Bilgiyi kullanabilmek en nemli ise, bunun etkisinin art?rabilece?imiz sahalar da nem arzediyor. Sivil Toplum Kurulu?lar? bu ynde en itibar edilecek kulvarlar olarak grlyor. Geli?mi? lkelerde de bu kurulu?lar geli?imin nc birlikleri olarak tarif ediliyor.
Gl STKlar, bilgi payla??m merkezi olmalar?n?n yan?nda bu gc kullanmak, toplumsal bir bilin olu?turmak, kolektivizm gibi mkemmele ta??yacak birok rol stlenebilmektedirler. Bu yakla??m dikkate al?nd???nda, nicelik de?il nitelik nem kazan?yor. Yani, okluk her zaman her ?ey de?il.
Zaten elektri?i bir milyon ki?i birden bulmad?, bir ki?i bir milyonuncu denemesinde buldu. ?imdi milyarlarca insan istifade ediyor. zellikle yerel mcadelelerde geli?im lobileri, bu srelere konulacak teknik desteklerle daha h?zl? yol alabiliyor. Ayr?ca, STKlar? gl bir yerel, hem mlki idareyi hem siyasileri hem de siyasilerin taleplerinde ellerini glendiren bir unsurdur. Bunu da bir yerlere kal?n harflerle yazmak gerekir. Bu yzden, STKlara yn vermekten ziyade onlar?n gcnden istifade eden bir anlay??? da esas edinmek gerekiyor. Tabii ki, STKlar?n da ba?kanlar?, ynetim kurullar?, ye profilleri ile, bu taleplere cevap verecek altyap?s? olmas? gerekiyor.
Netice, ortak amalar?m?z iin bilgiyi do?ru ve h?zl? kullanan bir geli?im yolculu?unun yeleri topyekn bu i?e ?s?n?rsa, hem bireysel hem de toplumsal geli?imin nn aar?z. Bunu bir ya?am kltr haline getirmek yeni, nesillere anlatmak pazarlamak da bu i?in bir paras?. Sorumluluklar?n?n bilincinde bir toplum istiyorsak bu i?e genlerden ba?lamak gerekiyor, aksi halde mrde yol alm?? baz? a?alar ileride e?ilirken abuk k?r?l?yor !...