Ba?lant?lar

Anketler

Websitemi Be?endiniz mi ?
 
Resim albm

Resim Galerisi

Kimler Online

Şu anda 19 ziyaretçi çevrimiçi

MUSTAFA CANLI YEREL GEL???MDE KONUK OLDU

Kanal9 Ekranlar?nda her hafta ar?amba gnleri ekrana gelen Yerel Geli?im program?nda Gm?hane Belediye Ba?kan? Mustafa Canl? konuk oldu.Program yap?mc?s? Yksel Yal?n?n sorular?n? cevaplayan Ba?kan Canl?'ya, altyap?dan turizme, demiryolundan HES lere, Sleymaniyeden Kentsel dn?me, maden-evre ve kent pay?na, ime sular?ndan Har??ta ve at?k ynetimi ba?ta olmak zere birok konudaki soruyneltti.??te programda ne ?kan konular,
- Gm?hane bu y?l kat? at?k istasyonuna kavu?uyor, kentin st k?sm?ndaki vah?i at?klar ortadan kalkacak,
-S?v? at? ar?tma istasyonu bu y?l ihale ediliyor, gelecek y?l ise bitirilecek.Bu ar?tma tesisini kurmadan Har??t?n tam olarak temiz olmas? szkonusu olamaz.Kentte endstriyel tesis olmad??? iin bir endstriyel kirlenmeye ba?l? bir kirlilik de yoktur,
-?me suyumuz temiz, bizim kontrolmzde ancak srekli ve peryodik olarak sa?l?k il mdrl?nn denetiminde,merak eden her vatanda??m?z belli peryotlarda yap?lan kontrollerin sonular?n? Sa?l?k ?l mdrlklerinden takip edebilir,
Program?n ilerleyen saatlerinde ise Gm?hane Belediyesi olarak ilimizden dermiryolu gemesi beklentileri zerine hareketli gndemle sizin gr?nz nedir? sorusuna ise, belediye olarak biz ilimize ekonomik katk? ba?ta olmak zere birok sahada geli?tirecek bu konuyu destekliyoruz.Kent konseyimiz bu konuda bir gndem olu?turdu.?u anda ihale edilen, fizibilite sonular?n?n ard?ndan bakanl???n karar verece?ini ayn? ?ekilde bizlerde sreci yakinen takip ediyoruz dedi.
?limizin do?al floras? ve yayla turizmine de de?inen ba?kan Canl?, madenlerin ?kar?lmas?na ili?kin evre gvenli?i ve ilimizin madenlerden almas? gereken pay konusundaki gr?lerinin sorulmas? zerine, madenler illerin en nemli kaynaklar?d?r, ancak evre gvenli?i bu konuda nceliklidir. ?limizde bu konunun etkin denetlendi?ini d?nyorum dedi. Ancak her i?leyen yat?r?m?n bir ?ekilde evreye olumsuz etkisi vard?r dedi.?limizin ald??? pay konusunda ise, maden ?irketlerinin belediyeye herhangi bir pay vermedi?ini, sadece il zel idareye verdiklerini ifade etti. Maden ?irketlerinin, vergi adreslerinin ?irket merkezlerinin oldu?u yerde olmas?n?n ?ehre istihdam d???nda, ba?ka bir katk?s?n?n olmad??? verginin en az?ndan madenlerin ?kar?ld??? il s?n?rlar? iinde kalmas? konusunda ne d?nyorsunuz sorusuna ise, tabii ki daha iyi olur, hatta buralara hizmet gtren belediyelere de pay olmas? gerekti?ini ifade etti.
Gm?hane kamuoyunda srekli tart???lan ta??ma tnel tipi HESlerle ilgili olarak ba?kan Canl?, bir Elektirik mhendisi olarak ifade ediyorum, enerji gereklidir ancak suyu yata??ndan tnellerle ba?ka alanlara ta??maya, su yata??n?n havzas?ndaki tar?m, blgenin floras? ve blgede ya?ayanlar? d?nerek kesinlikle kar?? oldu?umu ifade ediyorum dedi.Sudan maksimum verim alal?m, ilgili arazi incelemesi yapal?m ancak HES de yapacaksak yerinde yapal?m, yata??ndan ta??d???m?z sularla yap?lacak barajlara bende hay?r diyorum dedi.
Sleymaniye mahallesi konusunda ise, bu konuda olduka yo?un aba sarfettik ancak, Kltr Turizm bakanl??? bu alan? bnyesine katt??? iin, birok konuyu bnyelerinde izne ba?lad?, maalesef bir ?ey yapam?yoruz.Bir yandan yerinden ynetim derken bir yandan da iradeyi merkeze almaya al??mak tart???lmal?d?r dedi.Ancak sre devam ediyor, elimizden geleni yapaca??z dedi.Kadirbey o?lu kona?? gibi eski Gm?hane deki bir ok kona?? mimarisine gre onaracaklar?n? ifade eden Canl?, Daltaban e?mesini de orijinal mimarisine gre tadilinin ihalesi al??mas?n?n programland???n? bildirdi.
Belediyenin yapt??? kltrel faaliyetlere ve kentsel dn?m ihtiyalar?na da dikkat eken Canl?, il d???ndaki yat?r?mc?lar? i? adamlar?n? kente davet etti. Programda bu y?l tm finansal zorluklara ra?men ligde kalmay? ba?aran Torul Genlerbirli?ine destek te gndeme getirilerek, kulp ba?kan? Evren zdemir ile telefonla canl? ba?lant? kuruldu.Gm?hanede spor 2010-2011 y?l?nda ba?ar? y?l? oldu?u dile getirilirken, Gm?hanesporun ba?ar?l? ?k??lar? ve ?stanbul Gm?hanesporun liginde ?ampiyon olmas? takdir edildi.Program?n srprizi ise, Gm?hanespor iin yapt??? mar?? seslendiren Alptekin oldu.

Haber: www.haber29.net / Timur ?AH?N