TEGA- Trk E?itim ve Geli?im Akademisi e?itim faaliyetlerine ba?lad?.1. E?itim program?n? ??letmelerde ?nsan Kaynaklar? Ynetimi zerine seen TEGA,35 kat?l?mc?s? ile

gerekle?tirdi?iprogram?nda Bahelievler Kltr Merkezinde idi.TEGA-?stanbul Ba?kan? Celal A?karo?lu,e?itimin geli?im iin birinci ad?m oldu?unu belirtti.Sosyal Sorumluluk kapsam?nda gerekle?tirdi?imiz bu programlar? nmzdeki dnemlerde srdreceklerini Stratejik Ynetim, Beden Dili, Tak?m Dinamikleri, ISO EN 9000 kapsam?nda Ynetim Sistemleri zerine daha biok e?itim dzenleyeceklerini ifade etti.A?karo?lu, bunun yan?nda i?letmelerin bnyesinde de gelecek taleplere gre e?itim planlad?klar?n? belirterek TEGA e?itimen havuzu ile bu taleplerikar??layacak gtedir dedi.Listemizde bulunmayan talepler iin de Bilim Kurulumuz zerinden gereken incelemeleri yaparak amac?m?z gelecek her trl talebi kar??lamak olacakt?r.Buradan, Bilim Kurulu Ba?kan?m?z Prof.Dr.Murat ES?N hocam?za da ?kranlar?m?z? sunuyoruz dedi.
A?karo?lu son olarak, heycan?m?z? eksiltmeden yrtece?imiz bu al??malarla TEGA model bir e?itim kurulu?u olarak, bundan sonra niversiteler ve sektrle birlikte gerekle?tirece?i programlarla di?er e?itim kurulu?lar? iinde marka olacakt?r dedi.

?nsan Kaynaklar? konulu e?itimilktek ?stanbul ?ube Ba?kan? Yksel Yal?n verdi.?nsan Kaynaklar? konusunda yay?nlanm?? makalelerinden, pratik deneyimlerindenve niversitelerde Yksek Lisans Derslerinekonuk e?itimci olarak kat?ld??? notlar?ndan harmanlanm?? notlar?yla olu?turdu?u sunular? kat?l?mc?larla payla?an ?ube ba?kan? Yal?n, bilginin payla?t?kave kullan?ld?ka anlaml? olabilece?ini ifade ederek," amac?m?z,?stanbulda 2 y?lda 2000 sertifikal? e?itim program?gerekle?tirmektir" dedi. Milli ve manevi de?erlerine ba?l?bireylerolarak bu konuyu birinci nceliklerimiz aras?na koymak zorunday?z dedi.
?nsan Kaynaklar?n?n tan?m?, tarihesi, kaynak planlama, kaynaklar?n tedari?i,E?itim, Kar?yer Planlama, Motivasyon, cret Sistemleri, PerformansYnetimi ve Personel zlk ??lerikonu ba?la?klar?nda olu?turulan ?K ynetiminin sunu notlar? kat?l?mc?lara da??t?ld?.
E?itim sonras? kat?l?mc?lara sertifikalar?TEGA Ba?kan? Celal A?karo?lu, T?SAGEP ba?kan? O?uz Ahmet ALBAY ve lktek ?stanbul ?ubesi eski ba?kan? Erdin BALCI taraf?ndan da??t?ld?.