Yazdır

GMP-GM?HANE MHEND?S&M?MARLAR PLATFORMU ?stanbul ?BB Florya Sosyal tesislerinde bir araya geldi.150 ye yak?n mimar ve mhendis meslekda? Gm?haneyi,lkeyi, ve mhendisli?in gelece?ini de?erlendirdiler.Ba?kan Yksel HAMZAO?LU nun kap?da kar??lad??? meslekda?lar salona s??mad?lar. Programda Gm?haneli eski dnem milletvekili Mustafa HAYKIR,?iran Belediye Ba?kan? Yavuz ALTIPARMAK,?tfaiye Daire Ba?kan? Ali KARAHAN,?BB Ruhsat Denetim Mdr zer GM?,Federasyon Bakan? Vahit OLGUN,Kosgeb Tekirda? ?l Mdr A.Vasfi ESK??CO?LU, evre Koruma Daire Ba?kan? Cafer SEZG?N,Ba?bakan teknik dan??man? Prf.Dr.Nuri YA?AR da gelenler aras?nda idi.Programa GMP Kurucu yeleri tam kadro yer ald?lar.Gndo?umu gazetesi haber muhabiri ve genel yay?n ynetmeni Veli YILMAZ da program?n bas?n konu?u idi.

Program?n takdimini GMP Genel Sekreteri Serkan KAYA yapt?.Daha sonra GMP n kurulu? sreci iin davet edilen GMP Kurucu ba?kan? Yksel YALIN slaytl? sunumunda ?unlar? syledi;

- GMP, 2005 y?l?nda 12 arkada??m?zla kurulmu?, ?imdi G?YAD bnyesinde ya?am?n? srdren bir olu?umdur.Kurulu? amac? ise, hem?eri meslekda?lar? bir veri bankas?nda toplamak, Gm?hanenin mhendislik tabanl? ihtiyalar?na destek verebilmek,mhendislik bilgi ve donan?m?z?n geli?mesini sa?lamak,mhendislik fakltesinde okuyanlara destek vermek ve model bir teknik platform olmak ?eklinde zetledi.Yal?n, ?u an 12 STK iinde aktif rolm var.Tecrbe ettik ki, bir STK n?n ba?ar?l? yeler aras? ba?lar?n gc ile yak?ndan ilgilidir.GMP yeleri aras?nda denk bir terminoloji, yereli yreyi ve kresel beklentileri ayn? dille anlayan ve alg?layan bir seviye var, ?u halde ba?arma daha kolay olacak dedi. Makine mhendisleri oda seimlerindeki ba?kan adayl???m?zda ve Serkan KAYA ile Sn.Ba?kan Hamzao?lunun oda seimleri al??malar?nda grdk ki, bu olu?umlara her zaman ihtiya var, amac?m?z marka bir Gm?hane iin kat?l?mc? kitleler retebilmektir.Ayr?ca ortak ak?l ve bilimi kullananlar yar?nlar? ynetebileceklerdir, bu yzden birlikte ba?armak iin bu heycanl? kat?l?mlar?n devam?n? tm meslekda?lar?m?zdan bekliyoruz dedi.

 

- Daha sonra krsye gelen GMP ba?kan? Yksel HAMZAO?LU ise ?unlar? syledi; gelecek do?ru amal? rgtlenen yap?lar?n gcyle ?ekillenecektir.Bu salondaki hazirun bunu yapabilecek gtedir.Gerek zel sektrde gerekse kamu da ok ba?ar?l? hem?erilerimiz var.Bu enerjiyi kar??l?kl? sinerjiye dn?trmek GMP n en byk hedefidir.Birbirimizle mesleki,i?,bilgi-birikimlerimizi payla?mak iin hepimiz gayret iinde olmal?y?z dedi.Yurtd???-yurt ii teknik geziler, meslek odalar?, sektrel olu?umlar, bilimsel platformlarda art?k GMP te yer alacakt?r diyen Hamzao?lu geli?en ileti?imin gcn kullanarak sosyal sorumlulu?umuz en dzeyde yerine getirece?iz sizden sadece destek bekliyoruz dedi.Ba?kan Hamzao?lu birbirimizle elektronik posta zerinden tm aktivitelerimizi payla?ac???z, resmi sitemiz zerinden www.gumup.org birikimlerinizi, teknik yaz?lar?n?z, firma haberleriniz, i? sahan?z? bizlerle payla?abilirisiniz, bu site ve olu?um hepimizin dedi.

Daha sonra Mustafa HAYKIR(Makine Mh.),Yavuz Alt?parmak(?n?aat Mh.),Cafer Sezgin(?ktisat),zer GM?(Makine Mh.),Vahit Olgun(??letme),Tamer NSAL(?n?aat Mh.), A.Vasfi ESK?C?O?LU(Makine Mh.) da s?rayla krs alarak GMP ten beklentileri bu ufuk yolculu?unda verecekleri destekleri payla?t?lar.

Program?n son k?sm?nda ise, GMP komisyonlar? te?ekkr edildi.10 Meslek dal?nda olu?turulan Komisyonlar iin nmzdeki gnlerde olu?turulacak her bir mesleki komisyon ba?kanl??? bir yard?mc?s? ile GMP YK nu olu?turularak GUMUP resmi sitesi www.gumup.org da yay?nlanacak.GMP Komisyon toplant?lar?n?n ayda bir, geni? kat?l?ml? toplant?lar ise 4 ayda bir yap?lmas? planland?.

Haber: www.gumup.org Timur ?AH?N