K?ymetli Ziyaretiler, de?erli dostlar?m,

Bili?im a??n?n etkinli?inin, gcn en nemli belirleyici unsuru oldu?u gnmzde, ileti?imin ve bilgi payla??m h?z?m?z?n art?r?lmas? ad?na byle bir siteyi ihtiya duydum.
Amac?m, bilenlerden ?renmek,bildiklerimizi peki?tirmek ve genlerle payla?makt?r.Uygulama biimlerimizin model olmas?n? sa?lamay? nemsiyor, yar?nlardan beklediklerimizi iyi izah edebilirsek genli?e klavuz olabilece?imizi d?nyorum.

BU S?TEDE NELER PAYLA?AB?L?R?Z...
HAKKIMDA linkindekiZGEM???M de grece?iniz zere,Mhendislik bilgi ve birikimlerimizi, ?rendiklerimizi, ya?ad?klar?m?z?,sosyo-kltrel bak???m?z?,fikri yap?m?z?,bireysel,yerel ve lke ?karlar? a?s?ndan katma de?er sa?lamak zere bir heycan? size ta??mak istedim...

Gm?haneliyim...

Do?du?um yere olan ba?l?l???m ve sadakatimi yerel STK larda grev alarak yerine getirmeyeal???yorum.Bir Gm?hanecilik anlay???ndan ziyade, yksekokul e?itim dzeyi nfs yo?unlu?una gre lke genelinde en yksek olan illerden biri olmas?na ra?men GSMH d?k olmas?n?, geli?mi?lik dzeyinin tatmin edici olmay??? ilimiz iin yap?labilecekleri kendimize grev haline getirmi?tir.Yoksa83 y?l?ndna beri ?stanbulda ya?ayan biri olarak, ya?ad???m?z yere, lkemizin her kar???na kar?? sorumlulu?umuz vatanpenceresinden ayn?d?r...

 

Bugn Osmanl?dan devrald?k, yar?nlar?n emanetileriyiz..

Ecdad?m?z?n hediyesi olan bu topraklar iin mcadele etmi?leri minnet ve ?kranla an?yoruz.Cihan imparatorlu?undan bu topraklara s?k??t?r?lm??l???n hazm? zor olsa da, hergn dnden daha fazla ok daha fazla al??mal?y?z.Bu konuda fedakarl???n ve feragat?n nas?l olmas? gerekti?ine karar veremeyenler, takvimlerin 1915 i gsterdi?i sayafalara, yre?inde inan-iman ve vatan sevdas?yla bayrakla?m?? Mustafa Kemalin askerlerine bakabilirler..

Gzmz ufuklarda olmal?..

Bugn ya?ad?klar?m?z? dnden kalanlar oldu?unu grp gelece?in Trkiyesini nas?l grmemiz gerekti?ine karar verip kendi rolmz kendimiz tayin etmeliyiz.Projektrlerimizi okuyan d?nen anlayan ve payla?an bir nesil zerine odaklamal? ve gere?ini yerine getirmeliyiz.

2008-2010 Makina Mhendisleri Odas? iSTANBUL ?UBES? Ba?kan Aday? oldum...

Bildiklerimizi payla?al?m istedik.Kurumlar? siyasalla?t?rmadan, 21 yy la yak??an bir ODA YNET?M? kural?m istedik.Herkesin siyasi d?ncesi kendilerinin olsun, bizi B?LG?-TEKNOLOJ? a??nda mhendisler olarak stmze d?eni yapal?m istedik.K?smet olmad?, ama bu idealin pe?ini asla b?rakmayaca??z...

zetle,

Gl bir e?itimimiz, gl bir iktisadiyap?m?z ve tam zamanl? al??an bir adalet sistemi kurabilirsek,bu lkenin yar?nlar?n? daha do?ru ?ekillendirebiliriz.
Unutmayal?m, gl bir lke gl kurumlar ve o kurumlar? ayakta tutan donan?ml? bireylerle mmkn olur.

Detaylar? birlikte in?a etmek zere sayg?yla kal?n?z...

Yksel YALIN
Endstri Mh,MBA